Afbeelding

Raad van State akkoord met bouw 600 woningen dorp Reeve

Algemeen

KAMPEN - De Raad van State is dinsdag akkoord gegaan met het plan voor een doorgaande vaarroute van de IJssel naar het Drontermeer via het Reevediep. Ook de bouw van 600 woningen, waarmee het dorp Reeve ontstaat, kan starten.

Dit volgt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van dinsdag. De uitspraken betekenen het sluitstuk van jarenlange procedures van Stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurverenging IJsseldelta tegen de aanleg van zowel de doorgaande vaarroute als de woningbouw.

Voorgeschiedenis

De aanleg van het Reevediep en de woningbouw in Reeve hebben een lange voorgeschiedenis. Al in 2013 stelde de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu een projectplan vast voor de aanleg van een hoogwatergeul bij Kampen, het Reevediep. Met dit plan werd onder meer beoogd een doorgaande vaarroute te maken tussen de IJssel en het Drontermeer. Na een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak in november 2015 kon de vaarweg weliswaar worden aangelegd, maar mocht die niet op het Drontermeer worden aangesloten vanwege de bescherming van twee vogelsoorten. In 2017 stelde de minister een nieuw projectplan vast om de geplande doorgaande vaarweg naar het Drontermeer alsnog mogelijk te maken. In april 2019 werd de vaarweg voor het eerst in gebruik genomen.

Dorp Reeve

De gemeente Kampen stelde in 2013 een bestemmingsplan vast voor de bouw van het nieuwe dorp Reeve. Het was de bedoeling om ten noorden van het Reevediep 1.300 woningen en een jachthaven met 1.100 ligplaatsen te bouwen. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde dit bestemmingsplan in 2015. In 2018 stelde de gemeente Kampen een nieuw bestemmingsplan vast om het dorp alsnog in afgeslankte vorm mogelijk te maken. Het bestemmingsplan ‘Reeve’ regelt nu de bouw van 600 woningen en een haven met 70 ligplaatsen.

Beschermde vogelsoorten

In de procedure over de vaarweg stond de vraag centraal of deze vaarweg twee beschermde vogelsoorten, de roerdomp en de grote karekiet, zou verstoren of niet. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak blijkt uit de zogenoemde passende beoordeling, die de ecologische onderbouwing van het projectplan vormt, dat de grote karekiet niet wordt verstoord. Dat ligt anders voor de roerdomp. Omdat niet uitgesloten is dat die visuele hinder van de vaarweg zou kunnen ondervinden, is besloten beschermingsmaatregelen te nemen in de vorm van de aanleg van rieteilanden en rietkragen. Hierdoor wordt de roerdomp afgeschermd van de vaarweg. Hiermee heeft de minister afdoende gemotiveerd dat het projectplan geen nadelige gevolgen heeft voor beide beschermde vogelsoorten.

Reeve

De Afdeling bestuursrechtspraak is verder van oordeel dat de gemeente Kampen voldoende heeft onderbouwd dat het bestemmingsplan in afgeslankte vorm niet leidt tot een overaanbod van woningen. Ook de andere bezwaren van beide natuur- en landschapsorganisaties tegen de woningbouw slagen niet.