Afbeelding
Foto: Begroting 2024

ChristenUnie stemt in met Programmabegroting 2024

· leestijd 1 minuut Algemeen Ingezonden

Voor de ChristenUnie stonde drie speerpunten bij de afgelopen tweede kamer verkiezingen centraal:

“Bouwen aan zorgzame gemeenschappen”,  ”Bewonderen van elk leven op aarde” en “Bieden van rust in het huishoudboekje”.

Deze speerpunten zien we terugvertaald in geld als we de begroting ernaast leggen. In een korte samenvatting van de Programmabegroting 2024 van de gemeente Kampen zou je kunnen zeggen dat het geld de komende 4 jaar uitgegeven wordt aan: het opgroeien van kinderen in een kansrijke omgeving; voor de versnelling van de woningbouw; om actief mensen uit de schulden te helpen; voor een circulaire economie; om de verduurzaming te versnellen.

Speerpunten 

Allemaal thema’s die aansluiten op onze speerpunten. Ondanks de mooie sluitende begroting die door het college is aangeboden aan de gemeenteraad, zijn er ook zorgen over de financiële toekomst van onze gemeente. Bij de behandeling van de perspectiefnota hebben we als fractie uitgesproken achter de lijn van het college te staan. We hebben daarbij aangegeven dat voor ons de prioriteiten liggen bij:

- realistisch begroten, 

- inzetten incidentele middelen vanuit de algemene reserve 

- en als laatste fasering van strategische thema’s 

Ambitieus en behoedzaam

We zijn als fractie tevreden dat we onze politieke idealen terugzien in deze begroting. Een begroting die de uitwerking van het coalitieprogramma Samen durven doen vertaald in geld.  De begroting laat zien dat er flink wordt geïnvesteerd in onze gemeente en gemeenschap. Het coalitieprogramma “Samen durven doen” is een ambitieus programma. We zijn blij dat alle ambities financieel vertaald zijn. Wat opvalt bij deze begroting is dat het college naar de toekomst een behoedzame route kiest. Dit zien we terug in de terughoudendheid van ket Kamper Ontwikkel fonds. Als fractie kunnen we hiermee instemmen. 

Wijkgericht werken

Als fractie zijn we blij met de aandacht voor de wijken en kernen in onze gemeente. De ChristenUnie fractie wil dat er werk gemaakt wordt van meer wijkgericht werken waarbij de afstand tussen het stadhuis en de inwoners wordt verkleind. Bijvoorbeeld door bepaalde diensten vanuit het stadhuis te verplaatsen naar de wijken. 

Drugs

De fractie heeft bij de behandeling van de programmabegroting aangegeven zich grote zorgen te maken over het toenemend gebruik van harddrugs en andere verdovende middelen onder onze inwoners. De ChristenUnie is blij met de toezegging van het college om in het eerste kwartaal van 2024 met de raad hierover in gesprek te gaan.   

Parkeren

Ook hebben we als ChristenUnie aandacht gevraagd v oor de huidige parkeerproblemen. Door de verbouwing van het Meeuwenplein en Schans Buitenwacht ontstaan er momenteel een groot tekort aan parkeermogelijkheden. We hebben het college gevraagd om op kort termijn met extra parkeervoorziening te komen om het tekort op te lossen. Het college heeft hierop toegezegd dit te gaan doen.