Pauzeknop bypass niet ingedrukt

· leestijd 3 minuten Algemeen

KAMPEN – Een motie die beoogt om de aanleg van de bypass-vaarweg uit te stellen alsook de werkzaamheden voor de klimaatdijk heeft het niet gehaald. De Kamper gemeenteraad bleek donderdagavond tijdens een interpellatiedebat verdeeld.

De een ziet liever dat de werkzaamheden helemaal worden stilgelegd waar de ander aangeeft een debat in januari te willen afwachten omwille van complete informatie en zorgvuldigheid.

Aanleiding voor de hernieuwde discussie, die dus de opmaat was naar ‘een motie vreemd aan de orde van de dag’, is de uitspraak van de Raad van State. Nadat de Raad eerder al een streep zette door het woningbouwplan in het gebied IJsseldelta Zuid werd in november een uitspraak gedaan door het gerechtsorgaan die bepaalt dat het laatste stuk van de vaarweg (150 meter) niet bevaren mag worden. Daarmee ontbreekt een aansluiting op het Drontermeer. Volgens menig raadslid is de recreatieve waarde daarmee opeens een stuk minder, zo niet nul. Een klimaatdijk aanleggen, geschikt voor woningbouw, zonder dat je weet of een nieuw bestemmingsplan daartoe het wel haalt is de tegenstanders eveneens een brug te ver. Zij vragen zich af of je dan niet beter het geld in de zak kunt houden.

De klus stilleggen is echter ook alles behalve gratis bracht Johan Witteveen van de ChristenUnie in. “Heeft u enig idee wat dat kost?”, vroeg hij aan GroenLinkser Niels Jeurink die namen de indieners het spits afbeet. De tekst van de motie (zie hieronder) draagt het college van b en w echter op om bij een uitstel eventuele schadevergoedingen in acht te nemen. Volgens Albert Holtland van Gemeente Belang Kampen (GBK) is de rekensom echter helemaal niet zo moeilijk. De klus stilleggen kost geld, maar doorgaan op deze weg nog veel meer. Als straks de laatste honderdvijftig meter niet meer bevaarbaar is dan heeft dat volgens hem gevolgen voor de hele bypass. Water hoopt zich immers op bij een vernauwing.

Een opmerking die raakt aan een van de zaken waar het van meet af aan om te doen is: het vergroten van de waterveiligheid voor Kampen maar ook haar achterland (lees lager waterpeil bij Zwolle). Wethouder Gerrit Jan Veldhoen verzekerde echter dat een diepe blauwe watergeul absoluut zorgt voor een betere waterafvoer en dus veiligheid. Verder draagt een blauwe bypass volgens de wethouder bij aan de verbetering van ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

De provincie Overijssel wil als medefinancier van wat een gebied moest worden met fraaie woningen, een bevaarbare geul ‘en nieuwe natuur’ doorgaan met de werkzaamheden. Pascal Jacobs van D66 kan dat vanuit provinciaal oogpunt best begrijpen, maar daarom kan je als gemeente evengoed nog aangeven bij provincie en andere partners dat je je als Kampen afvraagt of jouw belangen er nog wel mee zijn gediend. Tevens wilde Jacobs weten of een diepe blauwe bypass per definitie veiliger is dan een gewone blauwe of groene bypass.

Tegenstanders van een blauwe bypass met woningbouw wezen in het verleden onder meer op de groeiprognoses die te gunstig werden voorgeschoteld. Daardoor zou de behoefte aan woningen in dit gebied helemaal niet groot zijn. Een ander punt is de natuur in het gebied. Reden waarom bijvoorbeeld GroenLinks faliekant tegen een blauwe variant is. Jan Willem Schutte (ChristenUnie) wees op nieuwe natuur die er bij komt. Tevens refereerde hij aan de voorgeschiedenis. Een blauwe bypass neemt volgens hem minder ruimte in dan een groene en dat is in het voordeel van agrariërs.

Hieronder de tekst van de motie zoals die is ingediend door GroenLinks, PvdA, D66, GBK en SP. Het CDA, de ChristenUnie, de VVD en de SGP stemden tegen waarmee de motie werd verworpen.

Tekst motie

Raadsvergadering 10 december 2015

De Gemeenteraad van Kampen, in vergadering bijeen op 10 december 2015,

gelezen:

  • De uitspraken van de Raad van State d.d. 11 februari 2015 en 25 november 2015;

gehoord:

  • de behandeling in de vergadering van de bij interpellatie gestelde vragen en beantwoording daarvan;

constateert dat:

  • er momenteel onduidelijkheid bestaat over de meerwaarde voor de gemeente Kampen van de aanleg van een bevaarbare vaargeul in het bypass gebied “Reeve”;

  • er nog overleg nodig zal zijn met de partners in dit project;

van mening dat:

  • zonder voldoende duidelijkheid over de mogelijkheden en de wenselijkheid van woningbouw in het betreffende gebied en zonder voldoende duidelijkheid over het nut van een verdiepte aanleg van de bypass er geen op dit moment geen directe reden is om de werkzaamheden voor de realisatie van die twee onderdelen direct voort te zetten;

verzoekt het college

  1. teneinde te kunnen komen tot een gedegen en verantwoorde besluitvorming, met de partners in contact te treden om de financiële gevolgen in kaart te brengen van het scenario om geen vaarweg aan te leggen;

  2. tevens daarbij te onderzoeken of het mogelijk is het graven van de vaarweg tot nader orde uit te stellen, daarbij tevens in acht nemend eventuele schadevergoedingen voortvloeiend uit aangegane verplichtingen.

  3. alles in het werk te stellen om de werkzaamheden voor de aanleg van de zgn. klimaatdijk tot nader order uit te doen stellen.

R. Boddeus, M. Haveman, P. Jacobs, A. Holtland, N. Jansen

fractie SP, fractie PvdA, fractie D’66, fractie GBK fractie GL