Afbeelding
protestantsekerk.nl

Wegwijs in theologie

Kerk

KAMPEN - Wie zich wil verdiepen in het christelijk geloof, kan in Kampen deelnemen aan de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden. Uitgelegd wordt hoe geloof en kerk in de loop van de geschiedenis vorm hebben gekregen. Verder wordt inzicht gegeven in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament.

Ook is er aandacht voor verschillende stromingen in het denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. In de praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn.

De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor de cursus zijn 210 euro per lesjaar van 65 lesuren. De eerste lesavond start op dinsdag 12 september. Informatieavonden zijn er op dinsdag 20 juni en dinsdag 29 augustus om 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16. Aanmeldingen bij Karel Coenen via kjcoenen@gmail.com.

Kijk voor meer informatie op www.tvgkampen.nl of op www.facebook.com/TVGKampen.