College van b en w vertrouwt op dorp Reeve

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - Het college van b en w legt het ontwerpbestemmingsplan IJsseldelta-Zuid en het ontwerp-exploitatieplan Reeve voor instemming op 16 mei voor aan de raad. In de plannen wordt voorgesteld om het dorp Reeve te ontwikkelen in het gebied van IJsseldelta-Zuid. Het college denkt dat het dorp ondanks de crisis wel kans van slagen heeft en schat dat in 2018 met de bouw begonnen kan worden.Als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling wordt voorgesteld het dorp Reeve te ontwikkelen. Dit is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het dorp Reeve betreft een gemeentelijke ontwikkeling, dit samen met de Zwartendijk en de hierin opgenomen gemengde functies zoals bijvoorbeeld een congrescentrum. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet de bestemming ?Woongebied' (dorp Reeve) van een globale bestemming. Hiermee wordt het ontwikkelde ruimtelijke concept voor het dorp Reeve op hoofdlijnen vastgelegd. Het bestemmingsplan blijft hierdoor flexibel om in te spelen op ontwikkelingen in de markt.De gemeente erkent dat het project Reeve momenteel in een lastige situatie zit, gezien de huidige crisis op de woningbouwmarkt."Dit is een punt van aandacht voor het college. Echter, de investeringen in de aankoop van grond hebben al grotendeels plaatsgevonden. Er is sinds 2009 geïnvesteerd in diverse marktonderzoeken. Het meest recente marktonderzoek van USP ( 2013) laat zien dat de ontwikkeling van Reeve nog steeds voldoende potentie heeft om dit voort te zetten."De feitelijke realisatie van Reeve is gepland in 2018. Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie voor Reeve vast te stellen en om begin 2016 vast te leggen als moment waarop er een definitieve beslissing wordt genomen over de start van de eerste fase van de realisatie van Reeve. Tot die tijd worden de investeringen teruggebracht naar alleen onvermijdelijke investeringen op het gebied van plankosten, financieringskosten en de investeringskosten voor de reeds aangelegde langzaam verkeerstunnel onder de Hanzelijn/N50. Na instemming van de gemeenteraad, worden het ontwerpbestemmingsplan IJsseldelta-Zuid en het ontwerp-exploitatieplan Reeve ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Bij de start van de ter inzage legging organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.