Onderzoek bij ontwikkeling Reeve

· leestijd 2 minuten Partnerbijdrages

KAMPEN - Het college van b en w heeft de opzet van de conceptgrondexploitatie voor Reeve aangepast, gelet op de actuele ontwikkelingen op de woningbouwmarkt. De gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gesteld een second opinion uit te laten voeren.Er is veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan Reeve, als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid. In 2010 is in opdracht van de raad een second opinion uitgevoerd op de conceptgrondexploitatie en risicoanalyse voor Reeve door VVG/Middelkoop. Daarnaast is er nog opdracht gegeven voor een extra toets door bureau StadKwadraat om alle risico's goed in beeld te hebben. De resultaten van deze onderzoeken zijn zo veel mogelijk verwerkt in de huidige conceptgrondexploitatie die nu aan de raad wordt aangeboden.Het college zegt zich er bewust van te zijn dat, gelet op de economische crisis en situatie op de woningbouwmarkt, de uitvoering van deze conceptgrondexploitatie risico's met zich mee brengt. Om die reden heeft het college veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en afzetbaarheid van woningen en bouwkavels in het plan Reeve. In de huidige conceptgrondexploitatie en bijbehorende risicoanalyse wordt met deze risico's rekening gehouden. Daarnaast laat het college de komende weken een aanvullend marktonderzoek uitvoeren naar de woningbouwbehoefte in de regio. Ook vindt er overleg plaats met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle over de regionale woningbouwopgave. De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek en overleg worden gedeeld met de gemeenteraad.?De conceptgrondexploitatie die nu voorligt, voorziet in de start van uitgifte van kavels/woningen in 2017. Ook is in de aangepaste grondexploitatie rekening gehouden met de bouw van minder woningen per jaar (85) en wordt daarmee de uitgiftetermijn verlengd van dertien naar vijftien jaar. Het college stelt zich de komende jaren terughoudend op bij investeringen, gelet op de risico's van dit project. Jaarlijks wordt er een marktanalyse uitgevoerd om te beoordelen of verdere investeringen verantwoord zijn. Belangrijk is om te melden dat er vóór het bouwrijp maken van de gronden (start eerste fase is voorzien in 2016) er een definitief beslismoment wordt ingebouwd voordat er investeringen gedaan worden. Dit gebeurt in overleg met de gemeenteraad?, zo staat er in een persverklaring. De conceptgrondexploitatie Reeve bestaat uit vier deelexploitaties:Reeve, zone N50, informatiecentrum en zone Zwartendijk. Samen vormen deze vier deelexploitaties een financieel sluitend geheel voor het hele gebied.Bij de conceptgrondexploitatie hoort een risicoanalyse. Bureau StadKwadraat adviseert in deze analyse de gemeente om een buffer aan te leggen van tenminste acht miljoen euro om eventuele verliezen op te kunnen vangen. Dit komt overeen met de berekening zoals die is opgenomen in het meerjarenperspectief van het gemeentelijk grondbedrijf.De maximale bijdrage van de gemeente aan de aanleg van de bypass is tien miljoen euro. In de huidige conceptgrondexploitatie is een bedrag van 4,9 miljoen euro opgenomen. Voor dit bedrag wordt de klimaatdijk aangelegd, wordt er grond geleverd en wordt er bijgedragen aan de aanleg van de brug Nieuwendijk. Over de precieze bestemming van het resterende bedrag wordt nog overleg gevoerd met de provincie. Dit is niet van invloed op deze conceptgrondexploitatie.De uitkomsten van de second opinion door de raad worden meegenomen bij de definitieve aanbieding van de conceptgrondexploitatie aan de raad eind april/begin mei 2013. Tegelijkertijd wordt deze informatie meegenomen in de besluitvorming door de raad over het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan IJsseldelta-Zuid.