Afbeelding

College anticipeert op veranderde markt met aanpassing Reeve

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - Het college van b en w heeft de opzet van de conceptgrondexploitatie voor Reeve aangepast, gelet op de actuele ontwikkelingen op de woningbouwmarkt. De gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gesteld een second opinion uit te laten voeren. Er is veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan Reeve, als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid. In 2010 is in opdracht van de raad een second opinion uitgevoerd op de conceptgrondexploitatie en risicoanalyse voor Reeve door VVG/Middelkoop.Daarnaast is er nog opdracht gegeven voor een extra toets door bureau StadKwadraat om alle risico’s goed in beeld te hebben. De resultaten van deze onderzoeken zijn zo veel mogelijk verwerkt in de huidige conceptgrondexploitatie die nu aan de raad wordt aangeboden. Het college zegt zich er van bewust te zijn dat, ‘gelet op de economische crisis en situatie op de woningbouwmarkt, de uitvoering van deze conceptgrondexploitatie risico’s met zich mee brengt’. Om die reden heeft het college van b en w veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en afzetbaarheid van woningen en bouwkavels in het plan Reeve. In de huidige conceptgrondexploitatie en bijbehorende risicoanalyse wordt met deze risico’s rekening gehouden. Aanvullend onderzoekDaarnaast laat het college de komende weken een aanvullend marktonderzoek uitvoeren naar de woningbouwbehoefte in de regio. Ook vindt er overleg plaats met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle over de regionale woningbouwopgave. De uitkomsten van bovengenoemd onderzoek en overleg worden gedeeld met de gemeenteraad. De conceptgrondexploitatie die nu voorligt, voorziet in de start van uitgifte van kavels en woningen in 2017. Ook is in de aangepaste grondexploitatie rekening gehouden met de bouw van minder woningen per jaar (85) en wordt daarmee de uitgiftetermijn verlengd van dertien naar vijftien jaar. Het college stelt zich de komende jaren naar eigen zeggen terughoudend op bij investeringen, gelet op de risico’s van dit project. Jaarlijks wordt er een marktanalyse uitgevoerd om te beoordelen of verdere investeringen verantwoord zijn. “Belangrijk is om te melden dat er vóór het bouwrijp maken van de gronden er een definitief beslismoment wordt ingebouwd voordat er investeringen gedaan worden. Dit gebeurt in overleg met de gemeenteraad. De conceptgrondexploitatie Reeve bestaat uit vier deelexploitaties:Reeve, zone N50, informatiecentrum en zone Zwartendijk. Samen vormen deze vier deelexploitaties een financieel sluitend geheel voor het hele gebied. Bij de conceptgrondexploitatie hoort een risicoanalyse. Bureau StadKwadraat adviseert in deze analyse de gemeente om een buffer aan te leggen van tenminste acht miljoen euro om eventuele verliezen op te kunnen vangen. Dit komt overeen met de berekening zoals die is opgenomen in het meerjarenperspectief van het gemeentelijk grondbedrijf.”De economische crisis blijft doorwerken in de woningbouwmarkt.