Afbeelding

Nieuw beleid mag ook in 2016 niets kosten

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de begrotingsstukken voor 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is sluitend, maar de algemene reserve staat wel onder druk en haalt niet het door de raad beoogde niveau van vijf miljoen. Het college adviseert de raad dan ook om overschotten te bestemmen voor de versterking van de algemene reserve en terughoudend te blijven in de formulering van nieuw beleid.

Het college wijst op een aantal risico's waardoor spaarzaamheid geboden is. Zo zijn de financiële gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting naar verwachting omvangrijk. Ook worden de voortdurend fluctuerende uitkomsten van de Algemene uitkering Gemeentefonds, de uitbreiding van gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein en de grondexploitatie Reeve als risico genoemd.

In het licht van de hierboven genoemde risico's en ontwikkelingen heeft het college uitgesproken enkele aanvullende maatregelen noodzakelijk te vinden om de algemene reserve te versterken. In eerste instantie worden alle toekomstige begrotingsoverschotten op voorhand geoormerkt voor versterking van die algemene reserve. Daarmee wordt direct de toekomstige ruimte voor nieuw beleid ook op voorhand beperkt. Daarnaast geeft het college aan dat zij voor de Perspectiefnota van voorjaar 2016 de verdere ophoging van de reservepositie als bestuurlijke prioriteit aanmerkt.

Ten opzichte van de dit voorjaar vastgestelde Perspectiefnota is feitelijk slechts sprake van één ingrijpende wijziging. Na aanvullend onderzoek stelt het college voor alsnog in te stemmen met de reorganisatie en voorgenomen verzelfstandiging van Quintus. Aan die besluitvorming liggen niet alleen organisatorische overwegingen ten grondslag maar ook het feit dat sprake is van een positief  ?verdienmodel'. Anders gezegd: de hoge jaarlijkse baten die uit dit voorstel voortvloeien, rechtvaardigen de gevraagde investering en aanloopkosten.

Nieuw beleid
Tegen de door het college geschetste achtergrond is slechts beperkt sprake van ruimte voor nieuw beleid. Er wordt daarbij de lijn gevolgd van de dit voorjaar vastgestelde perspectiefnota. Middelen worden beschikbaar gesteld voor: ondersteuning van bewonersinitiatieven via ?Buurt aan Zet';opstellen businesscase om te komen tot een gezamenlijk Havenbedrijf;vervangende nieuwbouw Koningin Emmaschool (voorbereiding);het verwijderen van asbest uit schoolgebouwen;investering nieuwe zwembad;investeringen in aanleg en onderhoud rioleringswerken;restauratie gevelwerk Boventoren;het verstrekken van startersleningen woningbouw; en ten slotte de reorganisatie en verzelfstandiging van Quintus.

Tarieven
Het college is erin geslaagd om de totale lastendruk voor de burger af te laten afnemen. Zo wordt het vastrecht voor de Afvalstoffenheffing verlaagd en blijven de Begrafenisrechten en de Hondenbelasting ongewijzigd. Daarnaast heeft er een uitruil plaatsgevonden tussen het tarief voor de rioolheffing (verlaging) en de tarieven van de onroerende zaakbelasting (verhoging).

Op 2 november is er een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen over de begroting. De gemeenteraad buigt zich op 10 november (algemene beschouwingen fracties) en 12 november (behandeling en besluitvorming begroting) over de begrotingsstukken. Alle begrotingsstukken zijn sinds dinsdag 13 oktober te downloaden via de website van de gemeente Kampen via www.kampen.nl.