Afbeelding

Perspectiefnota 2021 provincie Overijssel in teken van herstel

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - In haar eerste perspectiefnota spelen Gedeputeerde Staten in op de twee crises van dit moment: de corona-uitbraak en het stikstofvraagstuk en de economische gevolgen hiervan. Het college stelt voor om een Stimuleringsfonds van 15 miljoen euro in te stellen om de negatieve effecten van de crisis te bestrijden, en mogelijke kansen die er zijn te benutten.

Daarnaast wordt 8 miljoen euro uitgetrokken om samen met ondernemers en inwoners te werken aan goede oplossingen voor de stikstofproblematiek. Ten slotte worden de aangekondigde investeringen op alle beleidsterreinen zoveel mogelijk doorgezet, aangepast en geïntensiveerd om op die manier een maximale impuls te geven aan de kwakkelende economie.Gedeputeerde Eddy van Hijum van Financiën: “We zijn een jaar geleden vol energie aan de slag gegaan met een nieuw coalitieakkoord, niet wetende in welke situatie we een jaar later zouden zitten. Het is nu zaak om als overheid volle kracht te gaan voor economisch herstel. Dat betekent dat we aangekondigde investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, economie, energietransitie, vrijetijdseconomie, binnensteden en de inrichting van het landelijke gebied – waar nodig aangepast – voortzetten, en dat we een extra impuls geven met een stimuleringsfonds. Op die manier bouwen we samen met de samenleving aan het herstel van onze provincie.”

Bouwen aan herstel

De precieze omvang en impact van de coronacrisis is op dit moment moeilijk in te schatten. De besmettingsgolf lijkt medisch vooralsnog onder controle te zijn, economisch staan we pas aan het begin van de crisis. Duidelijk is dat verschillende sectoren hard worden getroffen. Ook de werkloosheidscijfers laten een forse stijging zien. De rijksoverheid heeft onlangs het pakket noodmaatregelen voor ondernemers met drie maanden verlengd tot 1 september. Gedeputeerde Staten willen nog voor de zomer een plan van aanpak maken, voor de besteding van de 15 miljoen euro in het stimuleringsfonds aan aanvullende herstelmaatregelen.

Aanpak stikstof

De andere grote opgave van dit moment is het stikstofvraagstuk. De provincie heeft als taak om vorm te geven aan een gebiedsgerichte aanpak stikstof. Doel is om samen met inwoners, agrariërs, industrie, vervoer en andere belangrijke spelers tot regionale afspraken te komen hoe neerslag van stikstof kan worden voorkomen, en de natuur kan herstellen. Voor 2021 en 2022 wordt 8 miljoen euro uitgetrokken om te werken aan goede oplossingen.

Overige investeringen

Naast deze twee ontwikkelingen zijn er investeringen op allerlei andere beleidsterreinen, zoals grondwaterbescherming, aanpak invasieve exoten, financiering van de economische loketten en uitvoeringsorganisaties, energie, natuurbeheer, weidevogels en toekomstgerichte erven.

Proces

Op 27 mei is de perspectiefnota 2021 openbaar en aangeboden aan Provinciale Staten. Op 17 juni (commissies) en 1 juli wordt de nota besproken in Provinciale Staten.