Visie economische ontwikkeling Kampen: elkaar versterken

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - De gemeente Kampen gaat zich meer richten op het ondersteunen van ondernemers en minder op het ontwikkelen van beleid. Ook wordt er meer ingezet op het versterken van de Kamper economie door te investeren in lokale, regionale en (inter)nationale netwerken. De logistieke sector, de sector vrijetijdseconomie en de agrarische sector krijgen hierbij extra aandacht. Dit is de kern van het economisch beleid van Kampen voor de komende jaren.

Wethouder voor Economische Zaken, Geert Meijering: ?Er ligt voor de gemeente en de ondernemers in Kampen een uitdaging om young professionals aan onze gemeente te binden. Werkende twintigers en dertigers zien nog onvoldoende de mogelijkheden die de gemeente Kampen biedt als het gaat om wonen, werken en recreëren. We moeten samen met onze ondernemers meer inzetten op het ?beleefbaar' maken van onze stad voor deze doelgroep.?

Lokale netwerken zijn volgens de gemeente van groot belang voor een sterke economie. Ondernemers inspireren elkaar en ontdekken via deze netwerken kansen tot samenwerking en vernieuwing. Deze lokale netwerken ondersteunen we en via een klankbord willen we van deze netwerken leren. De lokale economie van Kampen is onderdeel van regionale en (inter)nationale ontwikkelingen daarom investeren we ook in regionale en (inter)nationale netwerken. Binnen de Regio Zwolle gaan we ons richten op het versterken van de gezamenlijke lobby richting Den Haag en Brussel. We blijven samenwerken aan verschillende economische programma's om de groei van werkgelegenheid in Kampen en in de regio te bevorderen.

Versterking sectoren
Drie sectoren krijgen de specifieke aandacht van de gemeente:

? Logistiek
"De logistiek is een kansrijke sector, omdat de ligging van Kampen bijzonder gunstig is. Andere sectoren profiteren van een sterke logistieke sector. Het is de ambitie om nog dit jaar samen met Zwolle en Meppel het Havenbedrijf Port of Zwolle op te richten. Ook start de gemeente met een verkenning naar de realisatie van een tweede Zuiderzeehaven. De gemeente gaat de relaties met mainports Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen verder uitbouwen en probeert via allerlei kanalen de ontsluiting van Kampen over de weg te verbeteren."


? Vrijetijdseconomie
"Het stimuleren van vrijetijdseconomie biedt veel kansen voor Kampen. De rijkdom van landschap en cultuurhistorie kunnen beter voor het voetlicht gebracht worden. We gaan dit op verschillende terreinen doen. Zo stimuleren we onder meer de samenwerking tussen partners bij het maken van toeristische arrangementen, om uitgaven van bezoekers te vergroten en meer bezoekers naar Kampen te trekken. Daarnaast gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe verblijfsaccommodaties."

? Agrarische sector
"De agrarische sector ondergaat grote veranderingen door schaalvergroting en mechanisatie van het productieproces. Deze veranderingen bieden ook kansen om de landbouw in Kampen sterk te houden. We gaan onder andere onderzoek doen naar duurzaamheidmaatregelen in de Koekoekspolder zoals uitbreiding aardwarmte en zonnevelden."

De visie voor de economische ontwikkeling van Kampen wordt omschreven in de nota Economie: ?Kampen verdient het'. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met ondernemend Kampen. Het college van B&W legt de nota nu voor instemming voor aan de gemeenteraad.