Afbeelding
schermafdruk

SGP Overijssel wil ‘boerenland in boerenhand’

Algemeen

REGIO - In het kader van natuurherstel en stikstofreductie stelt het Rijk geld beschikbaar voor de uitkoop van agrarische bedrijven rond Natura2000 gebieden. SGP Overijssel, daarin gesteund door het CDA, VVD, FvD en de fractie Mooi Overijssel, is het met dat uitkopen niet eens en ziet het geld liever op een andere manier ingezet.

SGP-fractievoorzitter Dirk van Dijk ziet vooral een uitdaging: “We kunnen door innovatie en verduurzaming maximale inzet plegen om ook deze bedrijven perspectief en ruimte te bieden. Daarmee kunnen boeren ook daadwerkelijk blijven boeren en blijven gronden ook beschikbaar voor extensivering en het voldoen aan duurzaamheid- en biodiversiteitsdoelstellingen”. Van Dijk verwijst hierbij naar het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. 

Om dit te bewerkstelligen dient de SGP vandaag een amendement in tijdens de Statenvergadering. “Als agrarische gronden in de buurt van een Natura2000 gebied nodig zijn om natuurdoelstellingen te behalen, dan is handhaving van de agrarische bestemming een zwaarwegend uitgangspunt. Daarmee blijft boerenland in boerenhand”, stelt Van Dijk. “Boeren die door willen met hun bedrijf, krijgen zo perspectief richting de toekomst. Met geld van Rijk en provincie kunnen zij innoveren in plaats van stoppen. Dit is belangrijk voor het behouden van de leefbaarheid op het platteland.”

Fred Sollie