Afbeelding
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Stuwen en dammen voor betere waterpeilen polders boven Kampen

Algemeen

KAMPEN - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld. Het waterschap actualiseert het waterpeil op Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder, zodat de waterpeilen in het gebied weer optimaal zijn voor het grondgebruik. 

Het ‘oude’ peilbeheer was grotendeels op orde. Daardoor zijn slechts enkele aanpassingen nodig, waarvoor het waterschap op een aantal locaties werkzaamheden gaat uitvoeren. Concreet betekent dit dat WDODelta enkele stuwen en dammen aanlegt of juist verwijdert. 

Het nieuwe peilbesluit werd bekendgemaakt op vrijdag 23 oktober in het digitale Waterschapsblad op de website www.officielebekendmakingen.nl. Daar ligt het zes weken en één dag ter inzage. Ook kan het besluit tijdens kantooruren worden ingezien op het kantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Belanghebbenden kunnen nog een beroep instellen.

Fred Sollie