Provinciehuis Zwolle
Provinciehuis Zwolle foto Fred Sollie

Onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage nieuwe Omgevingsvisie Overijssel ligt ter inzage

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - Gedeputeerde Staten hebben op 23 maart de onderzoeksagenda omgevingseffectrapportage (o.e.r.) voor de nieuwe Omgevingsvisie Overijssel vrijgegeven. De onderzoeksagenda ligt ter inzage tot en met woensdag 19 mei 2021.

De provincie Overijssel is gestart met de voorbereiding van een nieuwe omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn (2030 en verder). Voor de nieuwe omgevingsvisie doorlopen we de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Een milieueffectrapport (MER) brengt de milieugevolgen van de voorgenomen activiteiten in de omgevingsvisie en reële alternatieven (beleidsopties) in beeld. Ook beschrijft het MER maatregelen om eventuele negatieve gevolgen op het milieu te voorkomen of te beperken.

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe omgevingswet in werking. Deze wet vraagt om het breder meenemen van effecten op de leefomgeving dan alleen de milieueffecten uit de huidige milieuwetgeving. Daarom besluiten we om de term omgevingseffectrapportage (o.e.r.) te gebruiken en een omgevingseffectrapport (OER) in plaats van een MER op te stellen. Het doel is om, voorafgaand aan de besluitvorming in 2022, alle relevante effecten breed en integraal in beeld te brengen en deze mee te wegen bij de te maken keuzes in de nieuwe Omgevingsvisie.

In de Onderzoeksagenda o.e.r. wordt aangegeven hoe de provincie het OER vorm wil geven. Welke aanpak wordt gevolgd, welke aspecten komen in het OER aan bod en welke indicatoren worden gebruikt om de verschillende beleidsopties te beoordelen. De Onderzoeksagenda gaat daarmee in op de reikwijdte en het detailniveau van het OER.

Waar inzien?

De Onderzoeksagenda o.e.r. ligt tot en met woensdag 19 mei 2021 ter inzage. Wie suggesties of opmerkingen bij de aanpak heeft, kan gedurende de genoemde termijn een zienswijze indienen. Reacties worden betrokken bij de voorbereiding van de omgevingsvisie en het OER. Alle ingekomen reacties worden beantwoord vastgelegd in een reactienota.

De onderzoeksagenda is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage(verwijst naar een andere website) en als inkijkexemplaar op het provinciehuis van Overijssel (Luttenbergstraat 2 in Zwolle).

Indienen reactie

Een zienswijze kan worden ingediend per e-mail via nieuweOmgevingsvisie@overijssel.nl onder vermelding van ‘Onderzoeksagenda o.e.r. nieuwe Omgevingsvisie’. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling een reactie in te dienen. Meer informatie hierover staat op www.overijssel.nl/loket/ter-inzage.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de periode van terinzagelegging van de Onderzoeksagenda is er een digitale infosessie. Daarin geven medewerkers van de provincie een toelichting op de voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie en de Onderzoeksagenda o.e.r. Er is gelegenheid om vragen te stellen. De digitale infosessie vindt plaats op 22 april van 16.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden hiervoor via NieuweOmgevingsvisie@overijssel.nl.