Afbeelding

Lintjesregen

· leestijd 6 minuten Algemeen

Burgers die bijzondere verdiensten leveren aan de samenleving worden jaarlijks in het zonnetje gezet tijdens de lintjesregen. Vrijdag reikte burgemeester Koelewijn in het stadhuis van Kampen de Koninklijke onderscheidingen uit aan onderstaande gemeentegenoten die zich met hart en ziel inzetten voor het gemeenschappelijk belang.

Gerrit Boom (76 jaar), Zalk ? Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 2015 is Gerrit Boom 35 jaar als vrijwillig molenaar verbonden aan molen De Valk in Zalk. Molen De Valk in Zalk neemt een belangrijke plek in binnen de gemeenschap van Zalk. Als beeldbepalend object in het landschap, maar ook als symbool binnen de gemeenschap. Tijdens feestdagen, bij huwelijksfoto's, maar ook op begrafenissen als hij in de rouwstand staat. Iedere zaterdag is de molen geopend voor publiek. Daarnaast wordt de molen regelmatig bezocht door schoolklassen uit de wijde omgeving. Boom leidt  mensen rond, geeft tips aan cursisten en is tevens contactpersoon voor molen De Valk. Zowel voor de gemeente alsook voor burgers. Tot vorig jaar was Boom  iedere donderdagmorgen actief als vrijwillig chauffeur op de buurtbus. Op 75-jarige leeftijd moest hij deze activiteit staken, omdat dit een richtlijn is in het beleid. Daarnaast is hij hulpkoster in de Nederlands Hervormde Kerk te Zalk en helpt hij in de tuindienst van de pastorie.

Johanna Eikelenboom ? Los (77 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Johanna Eikelenboom ? Los verzorgde van 1986 tot 2014 de wekelijkse oecumenische kerkdienst in Woonzorgcentrum De Vijverhof te Kampen. Eerst samen met haar echtgenoot, die de basis legde voor de huidige kerkdiensten. Na zijn overlijden in 1996 heeft zij deze werkzaamheden voortgezet.  Eikelenboom zorgde ervoor dat iedere woensdagavond alles gereed was voor de kerkdienst. Zij regelde de voorganger (van diverse gezindten), de organist en elke week een koor, zanger(es) of muzikale begeleiding. Daarnaast trof zij alle voorbereidingen, zoals liturgieën, klaarzetten van stoelen, koffie e.d., was zij gastvrouw tijdens de diensten en verantwoordelijk voor de financiën. Noemenswaardig is ook haar persoonlijke aandacht voor een ieder die dat nodig had. Haar betrokkenheid blijkt ook uit haar taken als contactdame/ ouderling van de ouderencommissie voor de Westerkerk te Kampen.

Annie Lassche ? Aarten (71 jaar), IJsselmuiden ? Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Annie Lassche-Aarten zet zich reeds lange tijd belangeloos in voor met name de oudere medemens. Zo is zij ruim 24 jaar bestuurslid van de Algemene Bond voor Ouderen, afdeling Kampen ? IJsselmuiden. Daarnaast is zij sinds 2003 secretaris en notulist in het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen te Kampen, bestuurslid Stichting Welzijn Senioren te Kampen (nu Stichting Welzijn in Kampen) sinds 2006, penningmeester Algemeen Sociaal Cultureel Werk te IJsselmuiden sinds 2007 en is zij in 2009 secretaris geworden van het cluster Ouderen. In het verleden heeft zij ook nog andere activiteiten ontplooid. Zo was zij van 1971 tot 1988 secretaris van de supportersvereniging van voetbalvereniging IJ.V.V. te IJsselmuiden en contactpersoon voor de Nederlandse Hartstichting van 1979 tot 2000.

Jenny van der Scheer ? Fix (59 jaar), IJsselmuiden ? Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jenny Van der Scheer-Fix is één van de drijvende krachten achter Gymnastiek Vereniging IJ.G.V.'38 in IJsselmuiden. In 1960 werd zij als 4-jarige lid van de vereniging en groeide uit tot een verdienstelijk turnster, die werd opgenomen in de selectiegroepen van IJ.G.V.. Toen zij op 17-jarige leeftijd het advies kreeg om te stoppen met de wedstrijden vanwege een blessure keerde zij de vereniging niet de rug toe, maar werd zij assistent trainster bij de selectiegroepen. Door de jaren heen bekleedde zij, naast haar trainerschap, diverse functies binnen het bestuur. Ook was zij voorzitter van de Technische Commissie van de afdeling badminton, organisator bij de tweejaarlijkse uitvoering van IJ.G.V. en redacteur van het clubblad. In 2002 trad zij wederom toe tot het bestuur als bestuurslid namens de afdeling badminton. In 2013 was Van der Scheer-Fix de kracht achter de organisatie van de festiviteiten rondom het 75-jarig bestaan van de vereniging, zoals de receptie en de uitvoering. Ook bij andere organisatorische werkzaamheden stond zij voor de vereniging klaar. Zo was zij jaarlijks actief bij de avondvierdaagse, de lampionoptocht, verzorgde zij de kerstpakketten, regelde catering bij wedstrijden en andere activiteiten en regelde de aankleding van de zaal bij uitvoeringen en wedstrijden. Van der Scheer-Fix is nog steeds nauw betrokken bij het wel en wee van IJ.G.V.. Zij is nog altijd één van de drijvende krachten achter de ruim 500 leden van de vereniging. Na de spectaculaire uitvoering vanwege het 75-jarig bestaan in 2013, heeft ze haar bestuursfunctie overgedragen. Wel is ze nog altijd actief als vrijwilliger op achtergrond.

Gerrit IJzerman (75 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gerrit IJzerman heeft een warm hart voor de allerarmsten in Sri Lanka. Alle activiteiten die hij ontplooit dragen op een of andere wijze bij aan zijn doel om deze mensen een helpende hand te bieden. Nadat IJzerman in 1996 met pensioen ging, werd hij bestuurslid bij het Family Help Program Sri Lanka. Deze organisatie zet zich in voor de kwetsbare en allerarmste mensen in Sri Lanka zoals dakloze bejaarden en weduwen met jonge kinderen en organiseert allerlei projecten o.a. het bouwen van scholen. Later werd hij voorlichter bij het FHP en geeft sindsdien voorlichtingen door heel het land. Nadat IJzerman, samen met zijn vrouw, in Sri Lanka met eigen ogen het leed van de mensen zag, zette hij zich nog meer als voorheen in om hen te helpen. Hij zocht sponsoren voor de gezinnen en zamelde geld in. Dit deed hij onder andere door het organiseren van een Volleybalnacht op de school waar hij werkzaam was. Van dit geld konden drie huisjes worden gebouwd voor dakloze bejaarden. Daarnaast was hij bestuurslid van Watersportvereniging De Buitenhaven en was hij verantwoordelijk voor het samenstellen en vervaardigen van het clubblad. Het sponsorgeld wat hij hiermee binnenhaalde kwam weer ten goede aan het FHP. Ieder jaar reist hij samen met zijn vrouw op eigen kosten af naar Sri Lanka. Dit doen zij inmiddels al 19 jaar. Tijdens deze reizen bouwden zij ook persoonlijke contacten op met de plaatselijke bevolking. IJzerman zette daar op persoonlijke titel kleine projecten op. Zoals het repareren van een lekkend dak, het bouwen van een keukentje, sanitaire voorzieningen, een geldbedrag voor medicijnen, het verzorgen van basismateriaal (naaimachine, visnetten) om een bedrijfje op te kunnen starten, etc. In het verleden heeft IJzerman zich ook op andere wijze ingezet voor de samenleving. Zo verzorgde hij gymlessen bij gymvereniging Voorwaarts en gymvereniging Door Oefening Sterk te Kampen (1971-1982) en was hij tweemaal een ambtsperiode van vier jaar ouderling in de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen.

Bert Veldman, (66 jaar), Kampen ? Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bert Veldman is al meer dan 48 jaar buitengewoon actief voor de vakorganisatie FNV-horecabond. Zowel op lokaal-, regionaal- en nationaal niveau. Lokaal en regionaal als vraagbaak voor werknemers in de horeca en nationaal als lid van het hoofdbestuur. Zijn passie, gedreven- en bevlogenheid voor de FNV-horecabond komt tot uiting door de vele functies en activiteiten die hij voor deze vakorganisatie voor zijn rekening neemt. Vanaf 1967 bekleedde hij diverse kaderfuncties op lokaal en regionaal niveau. Tegenwoordig heeft  Veldman twee hoofdfuncties binnen het landelijke bestuur. Zo is hij vicevoorzitter Hoofdbestuur FNV Horecabond en lid bestuur Stichting Projecten FNV Horecabond. Daarnaast heeft hij nog enkele nevenfuncties: plaatsvervangend lid bestuur Bedrijfschap Horeca & Catering, plaatsvervangend lid Ledenparlement voor de sector Horeca en Coördinator activiteitenteam regio Oost. Ook was hij gedurende 24 jaar actief als scheidsrechter van de KNVB bij het amateurvoetbal van A- en B-junioren en floot hij enkele jaren als scheidsrechter bij het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van de KNVB in Kampen.

Henk van Vuure (73 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Henk van Vuure zette zich door de jaren heen op verschillende wijzen in ten bate van de natuur. Zo was hij actief als vrijwilliger bij het viswateronderzoek in de Mastenbroekerpolder en secretaris van de Vereniging tot Behoud van de Vrije Natuur (VBVN). Ook is hij sinds 1989 lid van de Natuurvereniging IJsseldelta. Tijdens bijeenkomsten van de vereniging signaleert Van Vuure voortdurend bedreigingen en kansen voor de natuur in Kampen in het algemeen, maar in het bijzonder voor de vogels. Met name de zwaluwen hebben zijn bijzondere aandacht. Door gesprekken te voeren met woningbouwcorporaties zijn dankzij hem bij diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten speciale dakpannen geplaatst waar gierzwaluwen kunnen nestelen. Van Vuure is ook actief voor Dahliavereniging De Hanzestad te Kampen. In 1999 werd hij lid van deze vereniging en sinds 2001 is hij actief binnen het bestuur. In 2010 behaalde hij zijn keurmeesterdiploma en sinds die tijd is hij actief als Dahliakeurmeester bij twee Dahliaverenigingen. Daarnaast was hij van 2002 tot 2013 lid van de tuincommissie van deze vereniging. Sinds 2008 is Van Vuure lid van de Stichting Bomenmeldpunt in Kampen. Deze stichting houdt scherp toezicht op het onnodig kappen van bomen. Ook is Van Vuure betrokken bij de jaarlijkse Natuurschoonmaakdag. Het doel van deze schoonmaakactie is om samen met jongeren en vrijwilligers het buitengebied van de gemeente Kampen te ontdoen van zwerfafval. Van Vuure is naast dit alles ook actief als bestuurslid binnen de wijkvereniging Flevowijk-Cellesbroek-Middenwetering (sinds 2012), waarbij het brengen van de mantelzorg naar de wijk zijn bijzondere aandacht heeft. Ook brengt Van Vuure op zondag diverse bewoners van woonzorgcentrum De Amandelboom van en naar de kerkdienst.