Afbeelding
Gemeente Kampen.

Kampen kiest voor versnelling woningbouw

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september de Bouwsteen Wonen vastgesteld. De Bouwsteen Wonen is de opvolger van de Woonvisie 2016 – 2021 en vormt de komende vier jaar het woonbeleid van de gemeente Kampen. 

De woningmarkt in Nederland staat onder druk. De prijzen zijn flink gestegen en het aanbod van woningen is schaars. Starters hebben het lastig, ouderen komen moeilijk aan een woning en de doorstroming komt moeizaam op gang. Met het vaststellen van de Bouwsteen Wonen wil de gemeente Kampen een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problematiek.

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis: “We willen een woningmarkt die voor iedereen toegankelijk is en waarin leefbaarheid en kwaliteit van wonen centraal staan. We kiezen voor versnelling van woningbouw en zorgen zo voor meer keuzemogelijkheden voor onze bewoners. De woningbehoefte is groot en we zien dat er in alle segmenten behoefte is: ouderen, gezinnen, starters, spoedzoekers, er is in de volle breedte behoefte aan meer woningen. De leefbaarheid en kwaliteit van bestaande wijken is ook belangrijk. We bewaken die door samen met partners wijkvisies te maken en door bestaande wijken te verbeteren. Er komt meer ruimte voor bijzondere concepten, bijvoorbeeld voor senioren die we met de juiste woonconcepten kunnen verleiden tot verhuizen en zo weer woningen vrij maken voor anderen. We streven in ons woonbeleid naar levensloopbestendige en inclusieve wijken. Kampen staat bekend om de kwaliteit van de omgeving. Daar zetten we fors op in. Starters gaan we extra helpen en wellicht worden ook instrumenten als de wet opkoopbescherming ingevoerd. Het college beschouwt de woonopgave als één van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren en stelt alles in het werk om hier goed op te sturen.” 

Kampen gaat de komende jaren meer woningen bouwen en doet dit onder meer in Kampen Zuidwest. Concreet wordt bijvoorbeeld het aantal woningen dat in 2022 in Reeve 1 verkocht wordt, drastisch verhoogd naar meer dan 100. Daarnaast wordt hard gewerkt aan plannen voor de komende jaren. Het ambitiedocument Kampen Zuidwest is daar een voorbeeld van. Eerder stelde het college van burgemeester en wethouders al het plan van aanpak versnelling van woningbouw vast. De gemeente Kampen wil in de komende tien jaar gemiddeld 400 woningen per jaar bouwen, met oog voor de natuur en versterking van natuurwaarden.

De Bouwsteen Wonen laat zien voor welke opgaven de gemeente Kampen staat als het gaat om wonen. “Kampen is een gemeente met leefbare wijken en hier wordt de komende vier jaar weer op ingezet. We streven naar levensloopbestendige en inclusieve wijken. Daarbij besteden we aandacht aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijken. Dit kan de gemeente Kampen echter niet alleen. Samenwerking met inwoners, huurdersorganisaties, corporaties en ontwikkelaars is daarom essentieel. Met elkaar kunnen we vorm geven aan de woonopgave in de komende vier jaar”, aldus wethouder Jan Peter van der Sluis.