Monique van Haaf, gedeputeerde financieel toezicht.
Monique van Haaf, gedeputeerde financieel toezicht. overijssel.nl

Herstel financiële positie Overijsselse gemeenten zet door

Algemeen

REGIO - De provincie Overijssel heeft in haar rol als financieel toezichthouder voor 2022 besloten tot repressief toezicht voor alle 25 Overijsselse gemeenten. De gemeenten zijn schriftelijk geïnformeerd. De gemeentefinanciën blijven onder druk staan door de negatieve effecten van het sociaal domein (voornamelijk Jeugd) en de gevolgen van Covid-19. Ook besluiten door het nieuwe kabinet kunnen nog van invloed zijn.

Monique van Haaf, gedeputeerde financieel toezicht: “Goed om te zien dat het herstel van de financiële positie van gemeenten in Overijssel heeft doorgezet. Ik hoop dat deze trend, ondanks de financiële uitdagingen die er ook komende jaren zullen zijn, zich voortzet en dat het nieuwe kabinet snel duidelijkheid geeft over een aantal voor gemeenten lastige financiële dossiers.”

Verwachting ontwikkeling financieel beeld gemeenten

Het komende jaar zal financieel gezien voor veel gemeenten in het teken staan van de besluiten die het nieuwe kabinet zal nemen op de lastige dossiers (Jeugd, WMO, opschalingskorting, herijking gemeentefonds) waarmee gemeenten de afgelopen jaren zijn geconfronteerd. De provincie Overijssel constateert dat de extra middelen Jeugd 2022 de gemeenten (financiële) lucht hebben gegeven. Net als vorig jaar wordt het een financieel spannend jaar voor de gemeenten.

Zorgen sociaal domein

Het sociaal domein (voornamelijk jeugd) heeft nog altijd nadelige effecten op de begrotingen van de gemeenten. Wel slagen de gemeenten er beter in deze effecten in hun begroting op te vangen. De gezamenlijke provincies hebben bij het Rijk aangedrongen op verdere compensatie van de opgelopen tekorten sociaal domein. Ook na 2022. Het nieuwe kabinet moet hierover een besluit nemen.

Herijking gemeentefonds

Het Rijk heeft voor 2023 een herijking van het Gemeentefonds aangekondigd. Dit betekent dat de verdeling van het Gemeentefonds over de gemeenten gaat veranderen. Volgens de laatste beschikbare informatie levert dit het merendeel van de Overijsselse gemeenten een voordeel op. Ook hier is de definitieve beslissing doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.