Renate van der Velde
Renate van der Velde Foto: overijssel.christenunie.nl/

ChristenUnie Overijssel: ‘Oplossing stikstof-probleem taak voor iedereen, niet alleen voor de boer’

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - De provincie moet aan de slag met de plannen van de minister om de stikstofuitstoot ook in Overijssel- aanzienlijk te verlagen. ChristenUnie Overijssel deelt de zorgen, maar is kritisch over de voorgenomen aanpak. Fractievoorzitter Renate van der Velde: “Voor onze partij is steeds van belang geweest dat iedereen moet bijdragen aan de oplossing van het probleem dat we ook met z’n allen veroorzaakt hebben. Daar houden we aan vast.” 

De noodzaak voor het omlaag brengen van stikstof staat buiten kijf voor ChristenUnie Overijssel. De partij wil de gestelde klimaatdoelen halen en onderkent de nadelige effecten van te hoge stikstofuitstoot voor planten, dieren en uiteindelijk ook mensen. Ook ziet de ChristenUnie de noodzaak om dit probleem niet langer vooruit te schuiven en zo snel mogelijk aan te pakken. 

Die aanpak is alleen niet iets dat we nu alleen bij de boeren neer mogen leggen vanuit de politiek. Van der Velde: “We zijn ontstemd over de eenzijdige focus op de landbouw in de brief van de minister op 10 juni.” De aankondiging dat volgend jaar pas de industrie- en mobiliteitssector moeten bijschakelen is terecht tegen het zere been van de agrarische sector. Van der Velde: “Wij snappen de teleurstelling en de boosheid heel goed. Het leidt tot verdere polarisatie en het afhaken van partijen. En dat nu we juist moeten samenwerken met álle sectoren.” In Overijssel, en ook in andere provincies, waren we juist van gestart met de zogeheten Gebiedsgerichte Aanpak (GGA). Op regionaal en lokaal niveau willen we samen naar oplossingen zoeken. “Door de sterke focus nu op de boerensector vrezen wij een negatief effect op de samenwerking in de GGA’s. Júist in de gebiedsgerichte aanpak kunnen boeren zelf bijdragen aan en regie krijgen over de oplossingen”, aldus Van der Velde. 

ChristenUnie Overijssel maakt zich ook zorgen over de sociale gevolgen van de aangekondigde maatregelen voor boeren en hun gezinnen. “Blijven er bijvoorbeeld genoeg gezinnen over om een school en andere voorzieningen in stand te houden?”, is een vraag die leeft. De leefbaarheid in plattelandsgebieden komt verder onder druk te staan. Van der Velde: “De brief van de minister geeft hierop geen antwoorden, terwijl ondersteuning en perspectief nu zo belangrijk is.” 

De fractie van ChristenUnie Overijssel ziet zeker wél perspectief. Daarin sluit zij aan bij de brief van Landbouwminister Staghouwer. “Daar staat klip en klaar dat alle landbouw toe moet naar kringlooplandbouw. Dat staat onze fractie ook al heel lang voor. ”Wij hebben voorgesteld om een grondfonds in te richten om extensivering van agrarische bedrijven mogelijk te maken. Zo’n fonds is nu in oprichting en wordt geleidelijk gevuld met geschikte gronden.” Zonder goede verdienmodellen is de transitie naar kringlooplandbouw niet mogelijk. Dit betekent óók dat we als consumenten bereid moeten zijn een eerlijke prijs te betalen voor ons voedsel. Een prijs waarvoor boeren kunnen produceren zonder de natuur geweld aan te doen.