De oude bieb vanaf de Kennedylaan gezien
De oude bieb vanaf de Kennedylaan gezien (foto: Maarten van Gemert)

Kennedylaan dreigt ’woonstraat’ te worden midden in het Groene Hart

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – De verbreding van de Flevoweg en de Kennedylaan vormde in de jaren zestig van de vorige eeuw een schaalbreuk en versnipperde het monumentale plantsoen oftewel het Groene Hart. Met de nieuwbouwplannen voor Kennedylaan 4 dreigt een nieuwe schaalbreuk als de weg langs het gemeentehuis van ’invalsweg’ tot ’woonstraat’ wordt.

Met het vertrek van Bibliotheek Kampen naar de Stadskazerne in 2016, kwam haar gebouw aan de Kennedylaan leeg te staan. deltaWonen deed het pand over aan een projectontwikkelaar waarmee voor een groot deel publieke zeggenschap over de toekomst van de locatie verloren ging. BPD Gebiedsontwikkeling heeft plannen ontwikkeld waarmee min of meer een aaneengesloten rij bebouwing ontstaat langs de brede invalsweg die het Groene Hart doorklieft. In de buurt leven veel bezwaren maar hiertegen klinkt ook een tegenstem.

Schetsontwerp
Het relatief ruime en groene perceel waarop de oude bibliotheek staat, ligt ingeklemd tussen de Kennedylaan, het Van Gelderplantsoen en de twee appartementengebouwen Coeborch en Parkstaete. Daartussen zou een nieuw appartementengebouw moeten verrijzen van vijf verdiepingen. In de plannen wordt opgemerkt dat een zesde bouwlaag geschrapt is.
In de Structuurvisie Kampen 2030 is voor het Groene Hart de ambitie geformuleerd om het Groene Hart te vergroenen. In de Gebiedsvisie Binnenstad wordt het Groene Hart aangeduid als kwalitatieve groene tegenhanger van de binnenstad. Daarin wordt de Kennedylaan als grens van het Groene Hart beschouwd. De Kennedylaan zou het Groene Hart dus niet doorklieven en bijvoorbeeld het Rozenlaantje en De Wijde Blik zouden dan niet meer gerekend worden tot de groene buffer.
De nieuw te ontwikkelen bebouwing zou als middelste van de reeks “op een vanzelfsprekende wijze” onderdeel uit moeten maken van deze reeks van drie. De bebouwingsschaal van de drie appartementengebouwen zou “op logische wijze” een overgang moeten vormen tussen de schaal van de binnenstad en die van de grootschalige flats langs de Europa-Allee.

Verkeerscirculatieplan
De verbreding van de Flevoweg en de Kennedylaan ten koste van het Groene Hart stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw toen er met name ingezet werd op gemotoriseerd verkeer. De auto zou met de ’schaalbreuk’ snel de binnenstad in en uit kunnen rijden. In het Verkeerscirculatieplan (VCP) van ruim een halve eeuw later is het adagium juist ”autoluwer”. In het VCP 2017-2030 wordt de intentie uitgesproken om de schaalbreuken gefaseerd aan te pakken. In de raadscommissie Ruimte werd opgemerkt dat het een gemiste kans is om dit nu niet op te pakken voor de rustige en brede Kennedylaan waar, aldus een ironische opmerking die rondgaat binnen de gemeenteraad, ”een vliegtuig kan landen”.

Klankbordgroep
Na een eerste presentatie van de plannen om appartementen te bouwen op de plaats van de oude bieb, is er een klankbordgroep gevormd. Naar eigen zeggen maakte die een ”valse start”. Het bleek niet te gaan om ”een groep die enige inbreng zou kunnen hebben maar om een groep die de gemeente het gevoel of de status zou kunnen geven dat burgers in de omgeving betrokken zouden zijn geweest bij de ontwikkeling van de plannen. Niets was echter minder waar.” Aldus de eerste reactie van de klankbordgroep.
De betrokken burgers ageerden tegen de overschrijding van bouwmassa en rooilijn, tegen de bouwhoogte, tegen de inpassing in de omgeving en tegen het grote verlies aan privacy en woongenot (van met name de bewoners van de belendende appartementengebouwen). Over de riolering, het parkeren en de verkeersontsluiting bestaan grote zorgen. In een uitgebreide reactienota veegde het college van B en W alle argumenten van tafel.


De oude bieb wordt getransformeerd tot tijdelijke schoollocatie (foto: Maarten van Gemert)

Tegenstem
Na publicatie in de papieren krant van De Brug, kwam een lezeres naar het kantoor van uitgeverij Brugmedia. Eef Hendriks (84) woont aan het Van Gelderplantsoen en ergert zich aan de vele protesten tegen de bouw. „Gezien de woningnood, moet er gebouwd worden,” wil ze graag kwijt. „Bankjes en groen in de vrijkomende ruimte zou mooi zijn maar dat is niet realistisch,” tekent de Kamperse aan. Ze ageert niet zo zeer tegen de klankbordgroep maar wel tegen ”egoïstisch denken” want ”mensen moeten toch ergens wonen?”. Hoe en wat er komt, laat ze aan de experts over.
Doch tegen dit laatste zijn de bezwaren ook in hoofdzaak gericht. Rick de Breij (raadslid voor de PvdA) zit in de raadscommissie Ruimte en geeft toe dat het perceel in principe een mooie inbreidingslocatie maar de ontwikkelde bouwplannen zijn ongepast. Zijn raadscollega Harro Pruijssen (CU) wees in de commissievergadering op de onnodige brede en Groene Hart doorsnijdende Kennedylaan.

Besluiten
In december heeft gemeente Kampen een zogeheten ’anterieure overeenkomst’ gesloten met BPD en deltaWonen om de bouw van het appartementencomplex te realiseren. Begin deze maand heeft de raad ingestemd met een zogeheten ’coördinatieregeling’ voor de planontwikkeling. Daarmee kunnen bestemmingsplan en omgevingsvergunning gelijktijdig vastgesteld c.q. verleend en gepubliceerd worden. De coördinatieregeling scheelt een eventuele tweede gang naar de Raad van State. Wordt de invalsweg Kennedylaan met een derde hoogbouwproject een woonstraat?