Afbeelding
Een 'duurzame' puinbreker in onderhoud bij Weever Sloopwerken (foto: Maarten van Gemert)

Duurzaamheid in Kampen niet altijd even zichtbaar

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)
Een serieuze noot tijdens de voorbije Hanzedagen viel te beluisteren tijdens het Hanzecongres. Daar werd gepleit voor duurzaamheid. Nader onderzoek leert dat het daarmee nog niet zo slecht gesteld is in Kampen. Wethouder Meijering licht graag de gemeentelijke initiatieven op dit gebied toe. Vanuit ondernemerszijde vult Bert Weever dit aan. En ook voor de consument is het geen ver-van-mijn-bedshow meer.

"We gebruiken momenteel anderhalf keer de capaciteit van de aarde," betoogde Hans Wijffels op het economisch congres tijdens de Hanzedagen. Watergezant Henk Ovink sloot zich daarop aan. Oud-bankier Wijffels is tegenwoordig hoogleraar Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. Als milieu- en maatschappelijk thema leeft het ook in sectoren als de economie. Wethouder Geert Meijering combineert in zijn portefeuille onder andere Economie en Duurzaamheid.


Een windmolen doemt achter de huizen van Brunnepe op (foto: Maarten van Gemert)

Duurzaamheid bij de gemeente
Meijering is een groot voorstander van duurzame toepassingen al betreurt hij het dat die niet altijd even zichtbaar zijn en daarmee relatief onbekend. Persoonlijk ziet hij een streven naar meer duurzaamheid (productie van goederen of voeding zonder grondstoffen of natuurlijke hulpbronnen uit te putten) als een ”belangrijke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het feit dat wij als mens de aarde in beheer hebben.” Als voorbeeld noemt hij de leasemogelijkheid van een toenemend aantal producten, hetgeen hij toejuicht. Bij het in bruikleen afnemen van producten, waarvan auto’s een bekend voorbeeld zijn, worden de goederen doorgegeven c.q. hergebruikt.

Speerpunten binnen het begrip duurzaamheid in zijn portefeuille als wethouder zijn energie en innovatie. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem het Energieplan aangenomen waarin geschetst wordt welke rol de gemeente wil nemen in het streven naar energiebesparing en bij de transitie naar duurzame energie. In het Energieplan wordt gesproken over zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Met aardwarmte heeft Kampen een belangrijke troef in handen, beter gezegd in de bodem. ”De grond blijkt hier uitermate geschikt voor toepassing van aardwarmte,” licht Meijering toe en vult aan: ”Eén bron daarvan geeft een hoeveelheid energie vrij die te vergelijken is met zeven windturbines. Al vijf bedrijven in de Koekoekspolder maken ervan gebruik en die hebben hun gasverbruik met 95% weten te reduceren.” Op dit moment is in het tuinbouwgebied één aardwarmtebron in gebruik en over een tweede bron worden gesprekken gevoerd met de provincie. Daarnaast wordt onderzocht of er een aardwarmteleiding aangelegd kan worden naar andere delen van de stad.

De windmolens op het Haatland zijn van verre te zien (foto: Maarten van Gemert)

Duurzaamheid in het bedrijfsleven
Bert Weever was initiatiefnemer van de eerste windmolens in Kampen. Als directeur van een bouw- en sloopbedrijf is duurzaamheid een logisch thema. Weever hecht daar veel belang aan en voert dat ook door in zijn bedrijfsvoering. Het nieuwe hoofdkantoor aan de Haatlanderdijk is een doordacht ontwerp zonder gasaansluiting. Als straks de zonnepanelen erop liggen, is het energieneutraal. Het idee om windmolens te gaan plaatsen, ontstond bij Weever kort voor de eeuwwisseling op bezoek bij een boer in Flevoland. Die kon bijna rond komen van zijn windmolen dankzij het toenmalige subsidiebeleid. In Kampen kostte het veel doorzettingsvermogen en investering van tijd en geld maar uiteindelijk wist Weever met twee partners vier windmolens op het Haatland te realiseren. Enerzijds is het complexe materie, waarbij je met regelgeving te maken krijgt rondom onder andere veiligheid, vogeltrek, geluidshinder en slagschaduw, en anderzijds is het pionierswerk waardoor bijvoorbeeld de ambtelijke molens traag draaiden aangezien veel regelgeving nog verkend en opgezet moest worden.

”MBI Beton draait inmiddels geheel op eigen geproduceerde energie,” vertelt Weever gedreven, zoals hij van meer bedrijven op industrieterrein Haatland voorbeelden weet te noemen die duurzaamheid meer of minder in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen. Weever vertelt hoe 98% van het vrijgekomen afval bij de sloop van de Dr. Damstraat hergebruikt is. Van de 120.000 ton aan afval is weer 20.000 ton als fundatie toegepast. Hiervoor heeft Weever een apart bedrijf opgezet dat zich met duurzame ”puinbrekers” richt op hergebruik van asfalt en andere materialen. De ondernemer ziet veel economische kansen in de energietransitie. Hergebruik en duurzaamheid hebben in feite zijn sloopbedrijf getransformeerd naar een demontagebedrijf.

Zonnepanelen op een agrarisch bedrijfspand in IJsselmuiden. (foto: Zonnegilde)

Duurzaamheid voor de consument
Ook inwoners van Kampen kunnen het streven naar meer duurzaamheid ervaren of daar zelf aan bijdragen. ”Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer,” vertelt Meijering, ”en in de vorig jaar opgeleverde wijk Het Meer in IJsselmuiden zijn zonnepanelen in het dak geïntegreerd.” ”Daarin is het Kamper bedrijf Zonnegilde gespecialiseerd”, vult Weever aan. Volgens Meijering heeft Kampen gemiddeld per inwoner twee keer meer zonnepanelen dan het bezit op landelijk niveau. Er wordt gemeentelijk beleid ontwikkeld voor het bevorderen van verduurzaming bij de inwoners waarbij drie wijken speciale aandacht krijgen: Zuid, Brunnepe en de binnenstad. Oude wijken zijn lastig te verduurzamen en in de binnenstad is er bovendien sprake van veel monumenten. De gemeente overweegt om huis aan huis particulieren aan te schrijven. Daarnaast wil men een energie-adviseur ter beschikking stellen maar kosten voor aanschaf en aanleg blijven voor de bewoners of huiseigenaren zelf. Vanuit de landelijke overheid bestaan er wel subsidieregelingen en particulieren kunnen het feitelijk ook zien als investeringskosten. Enerzijds voor henzelf en anderzijds voor de planeet waarop zij wonen.