Led-emmer
Led-emmer Lena Zevenbergen

Boeren tellen dag- en nachtvlinders

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de unieke samenwerking en het monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Dit meetnet heet het Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten, en met name de aantallen insecten, in de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. De weilanden en boerenerven worden hierbij vaak vergeten. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting de aanleiding om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht. Het project werd ontwikkeld met financiering van het Ministerie van LNV en BIMAG is in 2019 gestart.

BIMAG pilot succesvol en daarom verlengd

Afgelopen jaar hebben 21 agrarische deelnemers meegedaan. Zij hebben samen 3.495 nachtvlinders gefotografeerd in hun LedEmmers tijdens 238 nachten op drie verschillende locaties op hun bedrijf. De Vlinderstichting heeft op basis van foto’s die de agrariërs opstuurden 103 verschillende nachtvlindersoorten geïdentificeerd. Daarnaast is er 28 keer een dagvlinderroute gelopen waarin 20 soorten dagvlinders op het boerenland zijn waargenomen. Naast algemeen voorkomende soorten vingen de boeren ook veel bijzondere soorten, zoals prachtpurperuiltje, vaal kokerbeertje, zuidelijke grasuil, moeraswalstrospanner, populierengouduil en eikenuiltje.

De cijfers laten zien dat agrariërs zelf, of in samenwerking met vrijwilligers, veel soorten waarnemen op het boerenerf. De pilotresultaten zorgden bij leden van agrarische collectieven en LTO voor extra nieuwsgierigheid en enthousiasme. Daarnaast ontstaat er steeds meer animo onder de agrariërs om insecten te monitoren en deel te nemen aan BIMAG. Voor het ministerie van LNV reden genoeg om de BIMAG onderzoekspilot met drie jaar te verlengen.

50 boeren in Nederland gaan tellen

Dit jaar doen 28 nieuwe agrariërs mee aan de BIMAG pilot. Hiermee stijgt het aantal ‘vlinder’-tellende boeren tot 50. Een mooi resultaat! Akkerbouwers, tuinders en melkveehouders, zowel gangbaar als biologisch, dragen hun steentje bij. We zijn benieuwd welke nieuwe ontdekkingen deze boeren, verspreid door heel Nederland, dit jaar weer zullen doen.