Afbeelding
Foto: foto Fred Sollie

Begroting 2023: financiële ruimte voor kansrijk opgroeien, versnellen woningbouw en energietransitie

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders legt de tweede Bestuursrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023 vandaag voor aan de gemeenteraad met daarin financiële ruimte voor een aantal grote opgaven zoals kansrijk opgroeien, versnellen woningbouw en energietransitie.

Wethouder Financiën Bernard van den Belt: “Als gemeente zien we grote maatschappelijke opgaven op ons afkomen: dat iedereen kansrijk opgroeit en meedoet, het versnellen van de woningbouw, de vraagstukken op het gebied van economische ontwikkeling en landbouw, bereikbaarheid en de transitie op het gebied van duurzaamheid en energie. Met de begroting die nu voorligt, kunnen we concrete stappen zetten. Daar ben ik blij mee.” De begroting voor 2023 is, met acht miljoen aan nieuwe uitgaven, verdeeld over meer dan honderd voorstellen, volgens de wethouder ambitieus te noemen. “De financiële ruimte die er nu is, maakt het mogelijk om deze ‘plus’ op de begroting te zetten. Tegelijkertijd geven we met onze ambities antwoord op grote uitdagingen waar we voor staan.”

Haalbaar en betaalbaar

“Wij beseffen dat het realiseren van onze ambities niet alleen een kwestie is van betaalbaarheid, maar ook sterk afhankelijk is van de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en organiseerbaarheid”, zo stelt Van den Belt namens het college van burgemeester en wethouders. Het gaat dan niet alleen om capaciteit bij de gemeente, maar ook om schaarste in personeel en middelen bij gemeentelijke partners. “Wij zoeken samen met onze partners naar nieuwe werkwijzen en creatieve oplossingen om deze vorm van schaarste het hoofd te bieden en onze ambities zo veel en goed mogelijk te realiseren.”

Uit de tweede bestuursrapportage 2022 blijkt een voordelig begrotingssaldo van € 4,7 miljoen (netto). De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn meevallers vanuit het Gemeentefonds (€ 2,5 miljoen eenmalig en € 3,7 miljoen structureel), tussentijdse bijstellingen op de grondexploitaties (€ 2,5 miljoen eenmalig) en vrijval van budget Beschermd wonen (€ 2,1 miljoen eenmalig). Door met name een groeiende vraag aan jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning is er in het sociaal domein sprake van meer uitgaven (€ 2 miljoen structureel). In deze bestuursrapportage is ook alvast het besluit van de gemeenteraad verwerkt om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag te verstrekken (geraamde kosten € 2 miljoen). 

Het voordelig saldo is nog geen exacte voorspelling van het financiële resultaat over 2022. “In de komende periode kunnen er zich nog een aantal ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het resultaat. Denk aan veranderingen vanuit het Gemeentefonds en stijgende kosten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en mogelijk verder stijgende jeugdzorgproblematiek. Als gemeente hebben we niet altijd invloed op de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen. Uiteraard rapporteren en begroten we wel zo realistisch mogelijk. Ook hebben we een robuuste begroting die tegen een stootje kan.” besluit de wethouder Financiën.

De gemeenteraad bespreekt de tweede Bestuursrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023 op 8 en 10 november 2022.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29