Afbeelding
foto Fred Sollie

Meerjarige prestatieafspraken tussen gemeente Kampen, woningcorporaties en huurdersorganisaties

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - Gemeente Kampen, woningcorporaties deltaWonen en Beter Wonen IJsselmuiden en huurdersorganisaties Centrale Bewonersraad deltaWonen en HuurdersVereniging groot IJsselmuiden ondertekenen meerjarige prestatieafspraken 2022 – 2026

De gemeente Kampen maakt op grond van de Woningwet 2015 prestatieafspraken met de lokale woningcorporaties en huurdersorganisaties. Met de corporaties deltaWonen, Beter Wonen IJsselmuiden en hun huurdersorganisaties zijn voor de periode 2022 – 2026 meerjarige prestatieafspraken gemaakt voor de gemeente Kampen. Uitgangspunt voor de prestatiefafspraken is de samenwerking tussen partijen om met elkaar tot plannen te komen voor het uit te voeren woningbeleid. In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdragen de verschillende partijen de komende jaren leveren. 

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis is zeer te spreken over de totstandkoming van de meerjarige prestatieafspraken: “Ik ben blij dat alle partijen hun handtekening onder de prestatieafspraken hebben gezet. Deze afspraken passen precies bij de Bouwsteen Wonen die onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld. Met de Bouwsteen hebben we al uitgesproken dat een evenwichtige verdeling van goedkope huurwoningen, middelduur en duur belangrijk is. Dat onderstrepen we met deze prestatieafspraken nog eens. De aandacht voor duurzaamheid staat daarbij voorop. Ik vind het ook belangrijk dat we hebben afgesproken samen aan de slag te gaan met de aanpak van de leefbaarheid voor een groene en gezonde leefomgeving. We gaan dan ook gezamenlijk en actief werken aan het realiseren van deze en andere doelen vanuit de prestatieafspraken.”

Voldoende sociale huurwoningen
Vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen zetten de partijen in op uitbreiding van de sociale voorraad in de gemeente Kampen. Dit wordt dan ook de gezamenlijke opgave. Gemeente en corporaties hebben de ambitie om de woningbouwproductie te versnellen door gemiddeld 80 nieuwe sociale huurwoningen per jaar te bouwen.Samen zetten ze zich hier ieder vanuit hun eigen rol voor in. Daarbij sturen ze op gemengde wijken waar iedereen zijn of haar plek kan vinden. Ook zetten de corporaties zich in om doorstroming binnen het woningbezit te bevorderen, waardoor meer huishoudens een passende woning kunnen vinden.

Woonlasten die voor mensen betaalbaar zijn
In de periode tot 2026 willen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties de woonlasten van huurders betaalbaar houden. Het doel hiervan is om schuldenproblematiek zoveel mogelijk te voorkomen. Financiële problemen van huurders worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. Hiermee wordt een huisuitzetting zoveel mogelijk voorkomen.

Inclusieve en leefbare wijken waar mensen zich thuis voelen
Kampen wil een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving bieden waarin inwoners in staat zijn om gezonde keuzes te maken. Namens de corporaties geeft adjunct-directeur Martijn Sweitser van deltaWonen aan dat het de ambitie is dat wijken inclusief, veerkrachtig, schoon en veilig zijn. Daarbij willen de partijen in samenwerking met zorgorganisaties woonzorgarrangementen bieden die passen bij de verschillende doelgroepen. De komende jaren werken partijen nauw samen aan de opgaven in de wijken. Natuurlijke wijkvernieuwing biedt de mogelijkheid om te werken aan toekomstbestendige wijken. 

Duurzame wijken en woningen
De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties streven naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Onder CO2-neutraal wordt ook verstaan het terugdringen/niet meer gebruiken van fossiele brandstoffen, de opwek en het gebruik van duurzame energie en het terugdringen van het verbruik van energie. Het verduurzamen van de woningvoorraad richt zich op het verbeteren van de energiezuinigheid en het comfort van de woning. “Een belangrijke randvoorwaarde bij het realiseren hiervan is dat het betaalbaar blijft voor de huurder” stellen Hannan Garziad en Dick Bouwmeester namens de Centrale Bewonersraad deltaWonen en HuurdersVereniging groot IJsselmuiden. “De betaalbaarheid van woningen staat voorop en geldt voor alle partijen als randvoorwaarde voor het investeren in duurzaamheidsmaatregelen.” Verder is er aandacht voor klimaatadaptatie, het vergroten van de biodiversiteit en circulariteit.