Hardy Wellenberg
Hardy Wellenberg

Raadspraat: Meedoen in de samenleving

· leestijd 2 minuten Algemeen

"De meeste mensen vinden hun lichamelijk en geestelijk welzijn vooral in het gevoel dat hun capaciteiten, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen worden herkend, erkend en in de maatschappij nuttig kunnen worden ingezet. Wat is dan een betere manier om in de samenleving mee te kunnen doen dan door middel van het verrichten van betaald werk?

Helaas is er een belangrijke groep burgers die door een (combinatie van) aanleg en omstandigheden niet in staat is om die bijdrage in de vorm van betaald werk te kunnen leveren. Het CDA vindt dat dit aantal zo klein mogelijk dient te zijn door inzet van preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld door inzet op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en iedere jongere met een voldoende startkwalificatie de schoolbanken te laten verlaten. Gelukkig ronden de meeste jongeren een zodanige opleiding af dat daarmee het krijgen van een baan en het opbouwen van een zelfstandig bestaan, geen probleem is. Er is echter ook een groep jongeren die wel (extra) hulp nodig hebben.

Onder de Participatiewet vraagt dat een nieuwe aanpak van gemeenten. Ook voor jongeren die geen indicatie of wajong meer krijgen en potentieel hebben om een bijdrage te leveren en verder te komen dan dagbesteding. Dat vergt soms wel een aanspreekpunt of coach om op terug te vallen. De gemeente moet werkgevers faciliteren om deze burgers met een achterstand wel een kans op de arbeidsmarkt te geven, door haar eigen ‘kaartenbak’ op orde te hebben en te voorzien in begeleiding.

Mensen die niet direct betaalde arbeid kunnen verrichten kunnen bijdragen en meedoen, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk voor verenigingen of maatschappelijke organisaties, al dan niet als onderdeel van de verplichte tegenprestatie in geval men een bijstandsuitkering heeft. Ook hier geldt dat meedoen de beste manier is om mensen in hun kracht te zetten en te voorkomen dat zij in een maatschappelijk isolement raken, met alle desastreuze gevolgen van dien.

Op het vlak van zorg, welzijn en participatie heeft de gemeente instrumenten in handen gekregen om ervoor te zorgen dat zij die niet (volledig) door het verrichten van betaald werk in hun bestaan kunnen voorzien, niet in armoede hoeven te leven en op een andere manier een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. In dat kader is het CDA een warm voorstander van het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van inkomensondersteunende maatregelen zoals de bijzondere bijstand, maar ook het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds. Die regelingen moeten zo veel mogelijk mensen bereiken die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Daarnaast blijft het CDA inzetten op het zo veel mogelijk burgers bewegen naar betaald werk. Begin 2016 moet de gemeenteraad beleidskeuzes maken over de uitvoering van de Participatiewet in Kampen. Het CDA zet in op doelgerichtheid en doelmatigheid van de maatregelen om zoveel mogelijk burgers van onze mooie stad volop mee te laten doen en jongeren een kans te geven! Want niemand wil toch het gevoel hebben om aan de kant te moeten blijven staan?

Een gezegend nieuw jaar."

Hardy Wellenberg

CDA