Afbeelding
Tennekes

Koninklijke onderscheiding voor 4 hoogleraren Theologische Universiteit Kampen (6 foto's)

· leestijd 4 minuten Algemeen

Vrijdag 25 mei 2018 reikten burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland en burgemeester Koelewijn van Kampen een Koninklijke onderscheiding uit aan 4 hoogleraren. De 4 hoogleraren werden tijdens de boekpresentatie van de ‘Domineesfabriek’ over de geschiedenis van de Theologische Universiteit te Kampen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De hoogleraren hebben allen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Theologische Universiteit. Hoewel zij reeds met emiraat zijn, zijn ze alle vier nog actief als begeleider van promovendi.

Prof. dr. B. Kamphuis (Kampen)

Van 1987 tot 2015 was Prof. dr. Kamphuis hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit van Kampen. In 2015 ging hij met emiraat. Hij geeft als gastdocent nog colleges in de Master of Intercultural Reformed Theology (MIRT) van de TU Kampen en aan verschillende instellingen in het buitenland. Zijn inaugurele oratie verscheen in 1988 onder de titel 'Klare Taal. De Duidelijkheid van de Schrift'. In 1999 promoveerde hij bij prof. dr. J. van Genderen aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op een proefschrift onder de titel 'Boven en beneden. Het uitgangspunt van de Christologie en de problematiek van de openbaring nagegaan aan de hand van de ontwikkelingen bij Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en Wolfhart Pannenberg'. Hij publiceerde verder in diverse tijdschriften en bundels, onder andere over Herman Bavinck, Klaas Schilder en Dietrich Bonhoeffer, over het Schriftgezag, de katholiciteit van de kerk, Christologie en hermeneutiek.

Van 2000 tot 2006 was de heer Kamphuis kernredacteur en van 2006 tot 2008 hoofdredacteur van het Weekblad De Reformatie. Van 1996 tot 2008 was hij lid van het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Kerken. In 1993-1994 en 2000-2003 was hij rector van de TU Kampen. Sinds 2009 maakt hij deel uit van de Stuurgroep Nationale Synode en sinds 2013 van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit. De Nationale Synode is een omvangrijke beweging van christenen en kerken die het onderlinge gesprek en kerkelijke eenheid nastreven en op allerlei wijze faciliteren. Als lid van de stuurgroep geeft de heer Kamphuis zijn idealen niet alleen betekenis voor de eigen kerken, maar inspireert hij een brede groep in de samenleving, zoekend naar vormen van verbinding die passend zijn voor de kerk en de samenleving van vandaag. Naast al deze activiteiten heeft de heer Kamphuis zich verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de plaatselijke schaakvereniging (2003-2014) en als secretaris van de Natuurvereniging IJsseldelta (2014 - heden).

Prof dr. F. van der Pol (Goeree-Overvlakkee) – Op verzoek van burgemeester Ada Grootenboer–Dubbeldam wordt deze onderscheiding uitgereikt door burgemeester Koelewijn.
Van 1991 tot 2015 was Prof. dr. F. van der Pol hoogleraar oudere kerkgeschiedenis en symboliek aan de Theologische Universiteit Kampen. Als kerkhistoricus heeft de heer Van der Pol zich met name gericht op de kerkgeschiedenis van Kampen en in het bijzonder De Reformatie. In 1990 verscheen zijn proefschrift: De Reformatie te Kampen in de 16e eeuw. De wetenschappelijke bijdrage van prof. Van der Pol aan de kennis over en de duiding van de reformatiegeschiedenis is groot, getuige ook zijn op veel onderzoek gebaseerde publicaties over de grote reformatoren, waaronder met name de Frans-Zwitserse reformatoren Johannes Calvijn en Huldrich Zwingli.

De gemeente Kampen is dit jaar officieel toegetreden tot een select aantal steden in zeventien verschillende landen die zich Europese Reformatiestad mogen noemen. In het kader van de viering van 500 jaar reformatie heeft de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa deze bijzondere eretitel aan de stad Kampen verleend. De onderzoeken van prof. Van der Pol hebben hier een grote bijdrage aan geleverd.

Zijn deskundigheid op dit terrein is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de programmering van het Kamper Reformatiejaar. Als vrijwilliger maakte hij zo zijn academische deskundigheid op een directe manier productief en relevant voor deze tijd.

Prof. dr. C.J. de Ruijter (Kampen)

Met grote deskundigheid en passie heeft professor De Ruijter zich in de periode 1993 – 2014 als hoogleraar op vernieuwende wijze ingezet voor de opleiding van predikanten op het gebied van de homiletiek en de praktische theologie. Hij heeft daarmee een belangrijke stempel gedrukt op de professionele identiteit van een grote groep predikanten en voorgangers, met een grote impact op de kerkelijke gemeenschap in de context van de huidige cultuur en samenleving. In 2013 verscheen zijn boek ”Horen naar de stem van God”, een handboek over predikkunde.

Als rector en bestuurder van de universiteit heeft hij het initiatief genomen voor een strategische bezinning en herpositionering van de universiteit. Dit traject onder de titel 'Dienstbaar en wendbaar' vormde onder andere de aanzet tot Rijksbekostiging van de universiteit sinds 2014, tot de aanstelling van meer onderzoekers en de professionalisering en internationalisering van de universiteit, het onderwijs, het onderzoek en kennisuitwisseling.

Naast zijn fulltime baan als hoogleraar, vond de heer De Ruijter ook tijd om zich op andere wijze verdienstelijk te maken. Zo is hij de auteur van vele artikelen en boeken en was hij 12 jaar lang redacteur van de Gereformeerde Persvereniging. Daarnaast is hij al vele jaren een zeer actief gemeentelid binnen de Gereformeerde kerk.

Prof. dr. M. te Velde (Hasselt)

Van 1988 tot 2015 was Prof. dr. M. te Velde hoogleraar Kerkgeschiedenis na 1650, kerkrecht en gemeenteopbouw en van 2009 tot 2015 was hij rector en voorzitter van het College van Bestuur van de Theologische Universiteit. Met creativiteit en bestuurlijke visie heeft Prof. Te Velde zich ingespannen om de universiteit en de opleiding van theologen en predikanten betekenis te geven voor kerk en samenleving. Dankzij hem zijn samenwerkingsovereenkomsten en uitwisselingsprogramma's voor studenten en docenten opgezet om de TU Kampen nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Hij heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de verbreding van het opleidingsaanbod en aan de ontwikkeling van een brede Gereformeerde Theologische Universiteit.

Daarnaast heeft Prof. M. te Velde zich ingezet voor het deputaatschap van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Daarmee heeft hij de plaatselijke kerken en de generale synode ondersteund met adviezen. Hij heeft gestimuleerd dat er speciale deputaten "kerkrecht en kerkorde" werden benoemd. Van een eerst tijdelijk karakter werden de speciale deputaten een permanent orgaan. Prof. Te Velde heeft intensief meegewerkt om de hele kerkorde te herzien en het uit te werken in de nieuwe generale regelingen. Tevens is op zijn initiatief een speciale website gebouwd voor de kennis van het kerkrecht: kerkrecht.nl.

Prof. M. te Velde heeft zich tevens met al zijn bestuurlijke kennis en ervaring ingezet om abdij Sion in Diepenveen te behouden voor het oorspronkelijke doel: het leven in dienst stellen van God. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de diverse werkgroepen en leidde retraite activiteiten. Hij is lid van de adviesraad voor het bestuur en zet zich persoonlijk in voor het welzijn van de gasten.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding