wethouder Jan Peter van der Sluis
wethouder Jan Peter van der Sluis kampen.christenunie.nl

Gemeente Kampen heeft financiën sociaal domein onder controle

· leestijd 1 minuut Politiek

KAMPEN - Volgens de gemeente Kampen heeft de uitvoering van het actieprogramma sociaal domein er in 2020 voor gezorgd dat de financiën van het sociaal domein onder controle zijn. Er is een financiële plus ontstaan van 3,6 miljoen euro. Dat blijkt uit de rapportage over het vierde kwartaal van 2020, die het college van b en w afgelopen dinsdag ter bespreking aanbood aan de gemeenteraad. De financiële meevaller is incidenteel en eenmalig, want mede ontstaan vanwege de coronacrisis.

Verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis (sociaal domein): “Dat we 2020 afsluiten met een positief resultaat is een mooie prestatie van alle betrokken partijen. De gemeentelijke organisatie heeft in het afgelopen jaar moeilijke keuzes moeten maken vanwege de tekorten op het sociaal domein. Het is goed om te zien dat de genomen maatregelen effect hebben en we ook in financieel opzicht de zaak nu echt goed onder controle hebben. We hebben het afgelopen jaar behoudend begroot en gerapporteerd om tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Wat we dachten uit te gaan geven, hebben we ook daadwerkelijk uitgegeven.  Dat er nu zoveel overblijft, komt mede door de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast ‘hoort’ een zekere onvoorspelbaarheid bij het sociaal domein. Je weet immers nooit vooraf hoeveel mensen daadwerkelijk zorg afnemen. Desalniettemin blijven we ook in de aankomende jaren voor een grote opdracht staan, zowel financieel als maatschappelijk. Het is afgelopen jaar veel over geld gegaan; komend jaar kan het meer over de inhoud van de zorg gaan. Daar ben ik extra blij mee. Hoewel het jaar 2020 achter ons ligt, blijft deze financiële prognose nog wel een verwachting. Het boekjaar is nog niet formeel afgesloten, omdat de deadline voor het indienen van declaraties door zorgaanbieders Wmo en Jeugd op 1 april ligt. Tot die tijd kunnen cijfers dus nog veranderen, al is de verwachting niet dat dit tot grote wijzigingen leidt.”

Sociaal domein en corona

Op verzoek van de gemeenteraad is na ieder kwartaal van 2020 gerapporteerd over de financiële en inhoudelijke voortgang van het zogeheten Actieprogramma sociaal domein. Al in het derde kwartaal deden zich enkele ontwikkelingen voor, zoals compensatie vanwege de coronacrisis. “De coronacrisis heeft zowel voor meevallers als voor tegenvallers gezorgd. Beide waren niet te voorspellen. We verwachten dit komend jaar weer te zien”, weet Van der Sluis.

Over het geheel van de thema’s Jeugd, Wmo en Participatie heeft de coronacrisis het grootste effect op de ondersteuning op grond van de Participatiewet. De verwachting is dat dat in 2021 niet anders is. Van der Sluis: “Waar de ondersteuning en zorg voor Jeugd en Wmo veelal op een alternatieve wijze doorgang kon vinden, zien we bij Participatie een lagere inzet op verschillende thema’s. Zo zien we, door het wegvallen van de vrije inloopmogelijkheid vanwege corona, bijvoorbeeld minder mensen bij Financiën op Koers (FinoK). Dat vind ik wel zorgelijk. Als college van burgemeester en wethouders willen we dat hier goed naar gekeken wordt en dat we de vinger aan de pols houden of ons hulpaanbod – zeker in coronatijd – ook daadwerkelijk de mensen bereikt die dat nodig hebben.”

Fred Sollie