Afbeelding
Femke Teussink

Gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit samen te werken aan ‘Natuur voor Elkaar’

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft het Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ vastgesteld. Het Koersdocument is bedoeld als basis en vertrekpunt en laat zien waar Kampen nu staat en waar kansen liggen om samen te werken met inwoners en ondernemers aan ‘Natuur voor Elkaar’.

Met natuur en groen kunnen volgens de gemeente belangrijke stappen worden gezet in de realisatie van brede maatschappelijke opgaven in de stad en in het buitengebied. Biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit worden hiermee versterkt.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de waarde van groen. Zowel voor het verder brengen van grote beleidsopgaven als voor individuele inwoners en ondernemers. Dat is terug te zien in steeds meer groene initiatieven en projecten. In maart van dit jaar is bijvoorbeeld de Groene Loper Kampen gestart, waarmee inwoners worden uitgenodigd en gefaciliteerd om zelf in actie te komen.

Het beheer van de openbare ruimte is volop in ontwikkeling. Op steeds meer plekken wordt gekozen voor natuurlijk groenbeheer. De gemeente vertelt: “Er wordt onderzocht hoe met bomen en groen de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme hitte of neerslag kunnen worden verzacht. Bomen en groen temperen de effecten van hitte op het leefklimaat. Groen kan bijdragen aan waterberging en het voorkomen van overlast bij extreme buien, en aan het vasthouden van water zodat we minder kwetsbaar zijn voor watertekorten in droge periodes. Ook liggen er kansen voor het inzetten van groen voor spelen, bewegen en ontmoeten.”

Naarmate er meer ontwikkelingen zijn rijzen er volgens de gemeente ook vragen: “Bijvoorbeeld over de wijze waarop je als gemeente initiatieven van onderop het beste kunt ondersteunen en hoe je nieuwe initiatieven in het grotere geheel van maatschappelijke opgaven kunt inpassen. Welke ambities we met elkaar hebben en waar we elkaar kunnen versterken. Als dit helder is, helpt dat om goed samen te werken en met elkaar de juiste stappen te zetten”, aldus de gemeente.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ laat zien waar we als gemeente heen willen en wat we daar voor over hebben. Maar we kunnen dat als gemeente niet alleen. De provincie Overijssel heeft een ambitieus uitvoeringsprogramma ‘Natuur voor Elkaar’ waar we goed op aan kunnen sluiten. We nodigen inwoners en partnerorganisaties, zoals IVN, natuurverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties, waterschap en woningcorporaties uit om samen met ons een ambitieuze gemeentelijke uitvoeringsagenda te maken. En, waar het uiteindelijk om gaat, om die ook samen uit te voeren.”

Alle partners worden uitgenodigd om het koersdocument uit te werken in een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Het streven is om in het najaar van 2021 een realistisch meerjarenprogramma ‘Natuur voor Elkaar’ aan de gemeenteraad te presenteren.