Dirk van Dijk
Dirk van Dijk Foto: overijssel.sgp.nl

SGP: ‘Niet alleen de boeren, niet alleen stikstof’

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - SGP Overijssel vindt dat alle sectoren in de provincie een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van stikstofuitstoot. Fractievoorzitter Dirk van Dijk dient daarom vandaag een motie in. Die roept Gedeputeerde Staten op om inzichtelijk te maken op welke manier dat kan.

“Alle pijlen zijn nu gericht op de boeren en dat is niet eerlijk”, stelt Van Dijk. “Wij zijn trots op de boer en willen boeren ook de ruimte geven om te blijven boeren. In haar stikstofkaart zet minister Van der Wal volop in op de boeren. Wij vinden dat ook andere sectoren een bijdrage moeten leveren.”

Daarnaast heeft de SGP moeite met de doelstellingen die het kabinet heeft opgesteld voor de Natuur Netwerk Nederland (NNN)-gebieden. In die gebieden (een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden) moet 95 procent minder stikstof uitgestoten worden. “Daarmee worden die gebieden op dezelfde lijn als Natura2000-gebieden gezet”, licht Van Dijk toe. “En dat is niet conform eerder gemaakte afspraken. Het is ook niet duidelijk waarom die gebieden nu ineens dezelfde doelstellingen meekrijgen.”

Wat de SGP betreft is er werk aan de winkel. “Gedeputeerde Staten moet zich in de gebiedsgerichte aanpak niet richten op een specifieke emissiereductie-doelstelling voor NNN-gebieden”, vindt Van Dijk. Die roept in de motie ook op om te onderzoeken wat wel noodzakelijk en haalbaar is met draagvlak om de instandhoudingsdoelen voor de Natura2000-gebieden te bereiken. En dat met alle sectoren. “Dus niet alleen de boeren. Wij willen dat Gedeputeerde Staten inzichtelijk maken op welke manier alle sectoren in Overijssel (naar rato) een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de noodzakelijke stikstof-emissiereductie.”

De SGP wil dat er verder gekeken wordt dan alleen stikstof. “Er moet gekeken worden hoe natuurherstel weer tot doel gemaakt kan worden en hoe het omringende gebied hieraan een bijdrage kan leveren”, stelt Van Dijk. “In plaats van een eenzijdige focus op stikstofdepositie.” Daarbij kan het college van Gedeputeerde Staten vasthouden aan de al ingezette lijn wat hem betreft. “Het is zaak dat we voortvarend blijven doorwerken aan het bereiken van de instandshoudingsdoelen voor de Natura2000-gebieden in de lopende gebiedsgerichte aanpak.”