Afbeelding
Terugblik

De politiek blikt terug op 2020: in vier vragen

· leestijd 8 minuten Algemeen

2020 zit er bijna op. Traditioneel blikt De Brug samen met de raadsleden terug op het voorgaande politieke jaar. Wij stelden de partijen 4 vragen.

1. Wat was het belangrijkste raadsvoorstel (of de belangrijkste motie) waarover in 2020 gestemd werd?
 

VVD:
Raadsvoorstel Dorpsvernieuwing IJsselmuiden, april 2020. De raad heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe kerk door de HHG in het hart van IJsselmuiden, het Sonnenbergkwartier.

De VVD heeft tegen dit voorstel gestemd. Wij vinden het onbegrijpelijk dat er in het hart van het dorp geen ruimte wordt gemaakt voor woningbouw voor bijvoorbeeld senioren of starters. Het bestemmingsplan komt nog ter inzage.

GroenLinks:
Onze motie ‘Jaarwisseling’ kreeg steun van de hele raad. Samen met inwoners bedenken we in 2021 hoe de jaarwisseling feestelijk en veilig wordt voor iedereen, met minder overlast voor mensen, dieren en milieu.

Geen meerderheid kregen we achter ons voorstel om níet te bezuinigen op de toeslag voor mensen die drie jaar of langer van een minimuminkomen leven. Dat was pijnlijk; de allerarmsten voelen scherp het verschil van 250 euro per jaar minder.


Aangeleverd.

Kampen Sociaal:
Het belangrijkste raadsvoorstel dat is aangenomen is de begroting voor 2021. We hebben nog steeds geld om te investeren in de stad maar we moeten wel blijven opletten.

We zijn dit jaar wel kritisch geweest rondom bezuinigingen op armoedebestrijding. Helaas is er in juni een meerderheid geweest in de raad die voorstander was om op de groep mensen met de kleinste inkomens te bezuinigen. Kampen Sociaal was tegen deze bezuiniging. 

SGP:
De corona-crisis heeft veel impact op onze levens. Daarnaast zit Kampen in een financiële crisis. Daarom moest er veel bezuinigd worden. Het college wilde op bepaalde terreinen niet of beperkt bezuinigen. Denk aan het zwembad en aan cultuur. Volgens de SGP is de belangrijkste taak van de overheid in crisistijd: zorgen voor de inwoners. En hoe kwetsbaarder die inwoner, hoe zwaarder dat belang. Daarom heeft de SGP-fractie zich sterk gemaakt voor het terugdraaien van bezuinigingen op armoedebeleid en mantelzorg. Met name de bezuiniging op armoedebeleid moest voor veel fracties gewoon doorgaan. Terwijl diezelfde fracties vooraan stonden om de bezuinigingen op cultuur te halveren. Wij vonden dat echt een dieptepunt!

ChristenUnie:
Als ChristenUnie gaan we voor waardevol Kampen. De aangenomen motie over het verbieden van lachgas laat zien dat iedereen meetelt. Onze aangenomen motie over energiebesparing bij de energietransitie bevestigt onze zorg om de toekomst van onze kinderen. Tot slot spanden we ons in om bij de noodzakelijke bezuinigingen ons waardevolle verenigingsleven te sparen. 

PvdA:
Sociale huur van februari 2020 , PvdA, GroenLinks, Kampen Sociaal intrekken verhuurdersheffing. Aangenomen met 22 tegen 8.

D66:
De viering van oud & nieuw is een traditionele splijtzwam in Kampen. Elk jaar is er discussie en gedoe over wel of geen vuurwerk, overlast voor mensen en dier en natuurlijk carbidschieten. D66 wil dat we tradities kunnen behouden, maar ook dat iedereen in Kampen een fijne jaarwisseling kan hebben. Daarom hebben we samen met Groenlinks -en gesteund door alle partijen- het college gevraagd een toekomstplan voor Oud & Nieuw in Kampen te maken en daar alle inwoners bij te betrekken. Zo denken wij verschillen in Kampen te kunnen overbruggen en te zorgen voor een Oud & nieuw met behoud van onze tradities en dat voor iedereen een feest is.

CDA:
Het belangrijkste raadvoorstel is voor het CDA het vaststellen van het bestemmingsplan Zorg en Wonen, dat geldt voor de hele gemeente. De leefbaarheidsproblemen in de binnenstad door het toenemende aantal zorgwoningen zijn onaanvaardbaar geworden. We zijn meerdere keren aangesproken door inwoners en ondernemers over diverse vervelende, soms zelfs onacceptabele situaties. De ondernemers en de bewoners ervaren al lange tijd overlast. Door het raadsbesluit krijgt de gemeente meer grip en kan opgetreden worden tegen illegale woningsplitsing.


CDA

2. Als jullie zelf de inhoud van één raadsvoorstel mochten bepalen dat in 2021 gegarandeerd aangenomen werd, wat zou de inhoud zijn?

 VVD:
Financieel voordeel terug naar de inwoners. Als er meevallers zijn en het gaat op financieel gebied beter, dan komt het financiële voordeel aan alle inwoners toe. Door het verlagen van de gemeentelijke lasten gaan de inwoners minder betalen aan de gemeente. Zowel inwoners, bedrijven en verenigingen zullen hier voordeel van krijgen door verlaging van de gemeentelijke belastingen.


Aangeleverd

GroenLinks:
‘Waarborging Dierenwelzijn in Kampen’. Daarin is de ambitie van Kampen duidelijk: zorgen voor dierenwelzijn. Organisaties die zich dag in, dag uit inzetten voor de opvang van verdwaalde en gewonde dieren krijgen steun. We weten wat er wel of niet mag met dieren en je kunt met je hond veilig aan de wandel. De bescherming is in orde voor dieren die in onze wijken en in ons buitengebied leven. En we zien weer vogels in de wei. Kampen staat voor Dierenwelzijn.

Kampen Sociaal:
De bezuinigingen op de meest kwetsbare groep terugdraaien! De groep met de kleinste portemonnee heeft het hardst ondersteuning nodig. Aanpak van overlast door jongeren, met name in de binnenstad zou een goede tweede zijn en op nummer drie zouden wij de kunst– en cultuursector meer willen ondersteunen.

SGP:
Dat het beleid van de gemeente Kampen in het vervolg gelegd wordt langs de lineaal van Gods geboden. Dat betekent bijvoorbeeld dat fraude stevig wordt aangepakt, dat de zondag weer echt een rustdag wordt voor alle Kampenaren en dat de gemeente een ruimhartig armoedebeleid voert. Het liefst zien we dat natuurlijk breder dan alleen in het gemeentebeleid: Als het aan ons ligt, ademt heel de stad een sfeer van naastenliefde, van naar elkaar omzien, in navolging van Gods geboden.

ChristenUnie:
We zouden een voorstel indienen voor een duurzaamheidsloket. Inwoners willen graag investeren in duurzame maatregelen, maar weten niet hoe. De gemeente kan dit regelen, i.s.m. lokale installateurs en leveranciers. Door een uitgekiend stelsel van lenen en aflossen maken we het voor inwoners mogelijk dit soort investeringen te doen.

PvdA:
Voedselbank de status geven van noodzakelijke gemeentelijke voorziening, zodat het belang voor de bevolking eens duidelijk wordt onderstreept.


D66:
Het gebied rond de melkfabriek bij de Bovenhaven is een rommeltje. Terwijl het een prachtige entree van de stad zou kunnen zijn. Als het aan ons ligt verplaatsen we de melkfabriek naar het industrieterrein en vormen we de oude gebouwen van de melkfabriek tot een prachtig woon- en werkgebied aan de IJssel. Met ruimte voor startende ondernemers want daar doen we in Kampen bijna niks voor. Moderniteit samen met historie, stedelijk wonen, ondernemerschap en levendigheid: het zou een geweldige impuls voor Kampen zijn.

CDA:
De Koggewerf en De Buitenhaven zijn een visitekaartje voor onze Hanzestad. Het is een trekpleister voor toerisme en recreatie. In de voorbereiding op de komst van de geconserveerde IJsselkogge richten we een kogge-expositie in waarin de IJsselkogge tentoongesteld kan worden. We zijn trots op ons erfgoed en op ons Hanzeverleden. Het CDA waardeert de inzet van de vele vrijwilligers die zich nu ook al bezighouden met het op de kaart zetten van Ons Kampen.


De PvA-fractie. - Aangeleverd door partij.

3. Welke politicus (of wethouder) - van een andere partij - heeft zich volgens jullie het meest ingezet voor de Kampenaren?

VVD:
Als raad doen we het samen, dus uiteindelijk maakt niemand in zijn eentje het verschil. We zijn een democratisch bestuur en hebben respect voor elkaar en elkaars mening. Maar als we dan toch iemand moeten noemen, dan noemen we Gerben Wijnja. Altijd coöperatief en een positieve houding en dat past bij de VVD.

GroenLinks:
Raad en college hebben samen het verschil gemaakt. De gemeente kreeg steeds meer tekorten. Lange tijd is er teveel uitgegeven en te weinig gereserveerd, bijvoorbeeld voor onderhoud. Er is hard gewerkt om de gemeentefinanciën op orde te krijgen. Om te kiezen waar we konden bezuinigen. Ook in de politiek is dat zwaar. College en de voltallige raad hebben daarin goed samengewerkt. We wilden er samen uit komen, voor onze gemeente, voor alle inwoners. Wij zijn blij dat dat in Kampen lukt.

Kampen Sociaal:
We zouden Bernard van den Belt van de SGP willen benoemen tot politicus die zich goed heeft onderscheiden. Bernard werd dit jaar fractievoorzitter en ging direct op bezoek bij het museum en sprak lovende woorden over het museum en de waarde van de historie van de stad tijdens de begrotingsbehandeling. Daarmee lijkt de SGP in te zien dat het museum een belangrijke rol moet spelen in het doorvertellen van de geschiedenis van onze stad. Bovendien is Bernard een goede voorzitter die leiding geeft aan een van de commissies.

SGP:
We willen de portefeuillehouder Financiën noemen, wethouder Irma Van der Sloot. De afgelopen jaren regende het tekorten, en vorig jaar werd de algemene reserve bijna gehalveerd. De SGP-fractie heeft er meermaals bij de wethouder op aan gedrongen, dat ze ging begroten volgens het huishoudboekje. Dat betekent: niet meer geld uitgeven dan je hebt, niet boven je stand willen leven. Het is moedig van de wethouder, dat ze dat nu ook gedaan heeft. In haar eigen woorden heeft ze ‘een voorstelarme begroting’ gepresenteerd. Dat is wat we nodig hebben om er heelhuids door te komen.


SGP’er Bernard van den Belt krijgt veel waardering van zijn mede-raadsleden. - Aangeleverd.

ChristenUnie:
Gerben Wijnja. Een uitstekend politicus, strategisch slim en hij gunt een ander iets. Altijd goed voorbereid en zeer alert in een debat: een knappe prestatie, juist bij een kleine raadsfractie. (Overigens zijn we het lang niet met hem of zijn partij eens, maar dat doet hier niets aan af!)

PvdA:
Bernard van den Belt: geïnformeerd, gemotiveerd, welbespraakt, stabiel en innemend.

D66:
Heel veel raadsleden hebben naast hun baan en raadswerk ook nog de energie om op andere manieren zich in te zetten voor de samenleving: voor de voetbal, kerk of full colour bijvoorbeeld. Door er één te noemen doe je anderen te kort maar Harro Pruissen van de Christenunie is daar een goed voorbeeld van. Een actief en verbindend raadslid, die ook nog eens de Kamper gemeenteraad vertegenwoordigt in het regionaal overleg over de energietransitie. In zijn overgebleven vrije tijd zet hij zich voor asielzoekers en mensen die tegenslagen kennen in het leven. Top!

CDA:
Richard Boddeus van Kampen Sociaal krijgt van het CDA een pluim voor zijn inzet voor cultureel Kampen. Richard heeft als verpleegkundige niet alleen hart voor de zorg, maar zeker ook voor cultuur. Hij vraagt bijvoorbeeld met regelmaat aandacht voor Het Gotisch Huis, de Koornmarkt en de kunst van Jan Roeland. Richard, ga zo door!

4. Jullie mogen in 2021 een billboard neerzetten op een plek in Kampen. Waar zou het staan en met welke boodschap?

VVD:
Locatie: Langs de N50. Boodschap: SLA AF, voor de mooiste Hanzestad aan de IJssel om te wonen en te werken! Hier moet je (geweest) zijn. En dan in het klein eronder, dat we al jaren roepen dat deze weg veiliger en vierbaans moet worden, haha!

GroenLinks:
Ons Billboard staat op de grens van bebouwd en onbebouwd terrein. Wij willen de aarde leefbaar houden voor de generaties na ons. Daarvoor moeten we durven kiezen. Wij kiezen voor anders groeien; meer kwaliteit en niet veel meer ruimtegebruik. Als we die keuze niet maken, wordt die groei immers vanzelf een grens voor onze gezondheid en ons leven. Het beeld? Het open land is groen, met oude bomen en een enorme bloemenweelde die de natuur daar zelf bracht. Geen vliegtuigstrepen in de lucht. Een trein aan de horizon. De bebouwde kant heeft betaalbare woningen; groot genoeg en energie-neutraal. In het veld zegt een grutto: “Iedereen verdient een goede woning. Ik ook. Bouw verstandig, spaar groen!”

Kampen Sociaal:
We hopen dat mensen een goed en gezond leven kunnen hebben in Kampen. De beperkende maatregelen rondom de coronacrisis heeft van velen al veel gevraagd afgelopen jaar. Bemoedigende woorden van troost hebben mensen het hele jaar nodig. Kampen Sociaal zou mensen willen bemoedigen en oproepen om om te zien naar hun naasten, daar hebben we als alle Kampenaren heel veel aan.

SGP:
Onze fractie zou dat bord plaatsen bij de Bovenkerk, met als tekst: “Welkom.” Mensen zijn welkom in onze stad, welkom in onze gemeenschap, en in onze kerken, die daar het hart van vormen. De Bovenkerk vinden wij een monument van de christelijke identiteit van Kampen. Dat staat terecht centraal in onze stad.

PvdA:
Op het zeil van de varende Kogge: Noaberschap doe je samen.

 D66:

Bij de Stadsbrug en dan een enorme historische foto van de IJsselkade met hoe je daar vroeger kon flaneren langs de IJssel. Om zo iedereen in Kampen te laten zien hoeveel mooier Kampen zou kunnen zijn met een prachtige IJsselboulevard. Waar je kunt wandelen, kunt genieten van de stad en een terrasje kunt pakken. En dan uiteindelijk dat billboard vervangen door het echte werk: die wandel- en fietsboulevard langs de rivier.


De D66-fractie. Van links naar rechts: Eliza Nauta, Gerben Wijnja en Edward Boon.

ChristenUnie:
Een groot billboard bij Plan Reeve. Er komt daar een mooie nieuwe wijk en inwoners moeten nog beter in beeld krijgen hoe prachtig het daar wordt. De tekst: “Mede dankzij de ChristenUnie te realiseren: nóg mooier wonen in Kampen.”Aangeleverd.