Zicht op het bedreigde gebied
Zicht op het bedreigde gebied (bron: RWE)

Veel weerstand tegen zonnepark bij Hagedoornweg in Koekoekspolder

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert) 
IJSSELMUIDEN - De plannen om aan de Hagedoornweg een zonnepark aan te leggen, stuiten op veel weerstand. Tuinders en omwonenden doen een dringend beroep op het gemeentebestuur om geen ’verklaring van geen bedenkingen’ (VGGB) af te geven. Met een reeks argumenten vragen zij het gemeentebestuur niet mee te gaan in de plannen van RWE, hetgeen het college wel wil.

Donderdagavond staat in de gemeenteraadsvergadering een raadsvoorstel op de agenda om een ontwerpverklaring VGGB af te geven aan RWE, die het zonnepark wil aanleggen en dat al lange tijd voorbereidt. In de voorbereidende commissievergadering kwamen vijf insprekers aan het woord die een reeks aan tegenargumenten op tafel legden. Onder hen Wilbert van den Bosch die niet begrijpen kan hoe een college akkoord kan gaan met een ”incomplete, onjuiste en foutief ingevulde aanvraag” die bovendien te laat ingediend zou zijn.

Tuinbouwverweer
Namens zes glastuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder, waar RWE haar oog op heeft laten vallen, sprak Van den Bosch de leden toe van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Hij maakte ook gebruik van het spreekrecht namens andere telers, verenigd in de stichting Duurzaam Koekoekspolder. De glastuinbouwondernemer wees erop dat de aanvraag van RWE niet past in het geldende bestemmingsplan ’Buitengebied 2014’.
De gronden de bestemming ’Agrarisch’ en ’Waardelandschap’. Het afgeven van een VVGB voor een zonnepark is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Op dit laatste dienden verweerders zich nadrukkelijk te richten. Onder een goede ruimtelijke ordening vallen zaken als verkeer, geluid, luchtkwaliteit en invloeden op de natuur.
Tuinders en inwoners van de laaggelegen polder uit de veertiende eeuw vrezen wateroverlast. Ondernemers in de Koekoekspolder worden bovendien geschaad in hun wens te verduurzamen door netcongestie.
Samengevat vinden de tuinders het ”onbegrijpelijk dat het college dit achterhaalde plan voor het zonnepark er doorheen probeert te drukken”.

Overheidsvisies
De plannen zijn in strijd met diverse lokale visies maar ook met landelijke en provinciale standpunten. Van den Bosch haalt de 2e Zonnebrief aan van minister Jetten waarin zonneparken alleen een optie zijn ”als het benutten van de potentie op daken en gevels en andere terreinen dan landbouw- en natuurgronden redelijkerwijs niet mogelijk is of de RES-opgave voor hernieuwbare opwek onder druk komt te staan”. Op dit laatste mikt het college maar dat weerspreken tegenstanders.
Saillant detail is het halt dat provincie Overijssel nieuwe zonneparken toeroept. In oktober besloten Provinciale Staten, op aangeven van Gedeputeerde Staten, voorlopig op voorhand een streep te zetten door alle nieuwe aanvragen voor zonneparken op landbouw- en natuurgrond in Overijssel. De provincie staat per direct geen aanleg meer toe omdat de doelen voor het opwekken van energie via zonne-energie al worden gehaald.
Het Kamper college negeert dit door te stellen dat de aanvraag van RWE dateert van voor de ingang van dat verbod. De vrees van het college voor een claim van RWE is niet reëel volgens de inspreker want RWE weet dat een VGGB altijd nodig is. En daar gaat de raad over.

Natuurschade
Namens LTO wees Marcel van Ittersum op de verwachte bodemdaling en veenoxidatie. Al is er wel de keuze gemaakt om dit proberen te remmen, is er nog geen keuze gemaakt hoe dit voor de randzone van de Koekoekspolder aan te pakken. Hij noemt het voorliggende plan ”ontijdig en ondoordacht”. De land- en tuinbouwvertegenwoordiger kan zich niet voorstellen hoe ”de beperkte energiebijdrage van het zonnepark het belang voor een goede gebiedsaanpak van Mastenbroek overstijgt”.
Anderen wezen op het broed- en leefgebied dat de polder vormt voor weidevogels, onder welke de ’nationale vogel’ grutto, waarmee het slecht gaat. Een omwonende tenslotte wees op eerdere gedane uitlatingen van de politieke partijen tijdens verkiezingstijd. Als de partijen zich aan hun woorden houden, laat het zich aanzien dat het college nog een zware dobber krijgt om de raad te overtuigen.
Waarschijnlijk wordt er vanavond hoofdelijk gestemd. En waarschijnlijk zal de raadszaal, in navolging van de commissievergadering, uitpuilen van tegenstanders. Die willen geen ’geen bezwaar’ tegen een zonnepark aan de Hagedoornweg.

..