De ’slechte’ landbouwgrond aan de Hagedoornweg is volop in gebruik als landbouwgrond
De ’slechte’ landbouwgrond aan de Hagedoornweg is volop in gebruik als landbouwgrond (foto: aangeleverd)

Verzet tegen een zonnepark bij de Hagedoornweg groeit gestaag

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
IJSSELMUIDEN – Een handtekeningenpetitie tegen een zonnepark in IJsselmuiden heeft honderden handtekeningen opgeleverd. De initiatiefnemers hoefden daar weinig moeite voor te doen. Ofschoon Provincie Overijssel voorlopig een halt heeft toegeroepen aan de aanleg van zonneparken, mag de voorbereiding van een zonnepark aan de Hagedoornweg doorgaan. Daarmee gaat ook het protest door.

Het verzet tegen het in ontwikkeling zijnde zonnepark groeit. Evenals de inspanningen van de tegenstanders, ook in de gemeenteraad. Om doortimmerd het collegevoornemen af te wijzen, om een verklaring af te geven van geen bedenkingen (VGGB), is de raadsbespreking opnieuw uitgesteld. Het Comité Behoud Mastenbroekerpolder wijst nogmaals op de argumenten om geen zonnepark aan te leggen langs de Hagedoornweg.

Overbodig
In de provincie staat de aanleg van zonneparken op landbouwgrond ter discussie. Overijssel besloot in oktober dit niet meer toe te staan. De plannen in IJsselmuiden stammen echter van voor die tijd en zouden wellicht door mogen gaan. Het woord is nu aan de gemeenteraad waar een omgevingsvergunningsaanvraag ligt.
Lokaal stellen tegenstanders de aanleg van een zonnepark in de Mastenbroekpolder ter discussie. Verenigd in het Comité Behoud Mastenbroekerpolder komt één van hun argumenten overeen met die van de provincie. Volgens het college van Gedeputeerde Staten is het doel wat betreft het opwekken van zonne-energie in de provincie bereikt. Dat zou ook gelden ook voor Kampen, mits de in het veld opgewekte energie opgeteld wordt bij de opbrengst van zonnepanelen op daken. Volgens het comité begint de gemeente dat langzaamaan in te zien.

Aantasting
In zijn eerdere betoog bij de raadscommissie Ruimte wijst Aart Schilder op de beschermde status van de Mastenbroekpolder. Ontgonnen vanaf de veertiende eeuw, is het één van de oudste polders van Nederland. In 1999 uitgeroepen tot Belvedère-gebied en in 2005 opgenomen in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dit alles om de polder te behoeden voor de oprukkende verstedelijking. Een zonnepark zou een ”enorme aantasting zijn van de weidsheid en landschappelijke waarde van dit gebied”.
Op een informatieavond gaf RWE aan de panelen te willen omzomen met groen. Dit is nooit opgenomen in de plannen omdat dat roofvogels zou aantrekken in het bovendien als weidevogelgebied aangewezen land. Zo ook zou een eventueel gebouw voor een accu een mooie uitkijkpost zijn voor roofvogels. De landelijke politiek wil dat er meer wordt gekeken naar opslag van energie. Een enorme accu daarvoor heeft Novar in de plannen opgenomen. Een gebouw van meters hoog zou te meer een aantasting zijn van de landschappelijke waarde.

Klimaatakkoord
RWE is een grote, Duitse speler op energiegebied en heeft 11 van de 33 hectare beoogde grond in bezit. Novar lift voor de overige 22ha grotendeels mee op RWE, samen met de derde partij Zonnegilde. Deze ontwikkelaar, gevestigd in Kampen, houdt zich verder stil. RWE heeft aangeboden drukdrainage aan te leggen maar het comité wijst erop dat dit geen soelaas biedt voor een deelgebied.
Drukdrainage zou de verdroging van de polder tegengaan. Bij inklinken van de veenonderlaag komt er veel onwenselijke CO2 vrij. Jan Prins wees commissie Ruimte erop dat de gemeente moet voldoen aan het Klimaatakkoord. Dat is een complex vraagstuk dat in de kantlijn meespeelt.

Energiestrategie
Het Klimaatakkoord speelt naast de opgave zoals vastgelegd in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Volgens het Klimaatakkoord moeten veenweidegebieden in 2030 of 2035 een megaton minder CO2 uitstoten. Het lastige bij veenoxidatie is dat waterschappen nu steeds het peil verlagen om landbouwgronden nog droog te houden. Door te blijven bemalen klinkt het steeds verder in. De enige oplossing voor veenoxidatie is het gebied nat houden. Dat gaat vroeg of laat ten koste van de landbouw. Dat is ook de reden dat er volgens RWE met hun aanbod sprake is van dubbelgebruik is: waterberging, voorkomen van veenoxidatie en zonnepanelen.
Tot slot wijst de commissie de stelling van de hand dat de strook slechte landbouwgrond zou zijn. Als hooiland is het volop in gebruik. Aan de gemeenteraad de opgave om het zo te houden. Geen verblindende zonnepanelen maar behoud van de aloude polder met weids uitzicht over hooibalen en weidevogels aan de Hagedoornweg.

De strook grond vanuit de lucht gezien (foto: aangeleverd)

..